Giấy đề nghị cấp khóa cho thuê bao chứng thư số trong công ty cổ phần

Doanh nghiệp đề nghị nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tạo cặp khóa thông qua giấy đề nghị cấp khóa cho thuê bao chứng thư số gửi đến nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .............................

…, ngày … tháng … năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP KHÓA

Kính gửi: ..............................................................................

(tên Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số)

(Tên doanh nghiệp) ………… đề nghị ..........................................................................  (tên Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số) cấp khóa bí mật và khóa công khai cho:

1. Thông tin doanh nghiệp đề nghị cấp cặp khóa

Tên doanh nghiệp: ............................................................................

Mã số doanh nghiệp: [................................... do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư        cấp ngày..................

Tài khoản số: .....................................  Ngân hàng: ........................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................

Số điện thoại: ........................  Fax: ..........................

Website: ..............................................................  Email: ..............................................................

Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: ....................................................  Chức vụ: ............................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .........................  cấp ngày: ..................  tại: .....................................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................................

Số điện thoại: ....................................  Email: ................................................................................

2. Thông tin về chứng thư số

Mã số: ...................................

Ngày cấp: .............................  Ngày hết hạn: ...................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn về tính trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 Nơi nhận:                                       

- Như trên;

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN