Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

Để xin giấy phép mạng xã hội, doanh nghiệp sau khi đáp ứng được các yêu cầu về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật…thì cần làm Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội. Vậy đơn này cần có những nội dung gì?

Theo nội dung Khoản 22 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, mạng xã hội (MXH) là hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin cho cộng đồng người dùng.

Ví dụ: tạo forum, tạo trang thông tin điện tử cá nhân…

Để xin cấp phép mạng xã hội, doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 23đ Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP) như sau:

- Đơn đề nghị;

- Các tài liệu có liên quan đến mạng xã hội: Đề án, Hợp đồng thuê máy chủ (hosting), các thỏa thuận cung cấp dịch vụ…

Trong đó, Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội hiện nay được áp dụng theo Mẫu số 25 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Đơn này gồm các nội dung như sau:

(TÊN DOANH NGHIỆP)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:
…., ngày … tháng … năm …
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
(Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử)
 

1. Tên doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội: .......................................

2. Mục đích thiết lập mạng xã hội: ................................................................................

3. Loại hình dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến....)

4: Đối tượng phục vụ: .................................................................................................

5. Phạm vi cung cấp dịch vụ: .......................................................................................

a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền: ...................................................................

b) Qua hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động: ..................

6. Biện pháp quản lý: ...................................................................................................

7. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ......................................................................

8. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: ..........................................................................

9. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên trang mạng xã hội:

- Họ và tên: .................................................................................................................

- Chức danh: ...............................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc (cố định và di động): .................................................................

10. Trụ sở: ..................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………….Fax: .........................................................

Email: .........................................................................................................................

11. Thời gian đề nghị cấp phép: ………năm…….. tháng.

Cam đoan thực hiện đúng các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
……………………………..
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 
DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
 
(Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử).

Trên đây là Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định mới nhất. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ LuatVietnam để được hỗ trợ thêm.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN