Công văn giải trình về việc mất giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty cổ phần

Công văn giải trình về việc mất giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp là một thành phần trong hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp làm mất giấy chứng nhận đăng ký thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v mất Giấy chứng nhận đã đăng ký thuế)

Kính gửi : ………………………………………………… (Tên cơ quan quản lý thuế trực tiếp - Ví dụ: Chi cục thuế quận Cầu Giấy, thánh phố Hà Nội …)

Tên doanh nghiệp: …………………….…………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………… do ……………………. cấp ngày ………………..

Họ và tên người địa diện theo pháp luật: ………………………………………………...…

Giới tính: …………………………………………………………………………………...

Chức danh: ………………………………………………………………………………....

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phát hiện mất Giấy chứng nhận đã đăng ký thuế.

Lý do: ……………. (Trình bày rõ lý do mất giấy chứng nhận đăng ký thuế)

Nay …………….. (Tên doanh nghiệp) làm công văn này giải trình về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được xem xét, giải quyết.

……………… (Tên doanh nghiệp) cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin cảm ơn./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN