Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty cổ phần

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được thông qua, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp phải được gửi đến cơ quan thuế.

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: ………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Về việc giải thể doanh nghiệp

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại …………. (Tên công ty bị hợp nhất) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) với các nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham gia Đại hội

1. Cổ đông dự họp:

Tham dự Đại hội có .............cổ đông đại diện cho ........... cổ phần (...................cổ phần) chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những cổ đông có tên sau đây

STT

TÊN CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ

(cổ phần)

GIÁ TRỊ CỔ PHẦN (VNĐ)

TỶ LỆ

(%)

LOẠI

CỔ PHẦN

01

.............

.......

.......

.......

02

.............

........

........

........

03

CÔNG TY.........

Đại diện:.........

...........

...........

...........

TỔNG SỐ

............

............

100

2. Chủ toạ Đại hội: Ông/ bà ..........................  - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thư ký Đại hội: Ông/ bà ............................ - Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung Đại hội

Đại hội này được triệu tập để thảo luận và quyết định việc giải thể …….. (Tên doanh nghiệp), cụ thể như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: ................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

2. Lý do giải thể

.........................................................................................................................................................

(Ví dụ: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh không có hiệu quả; hiện nay các cổ đông không thống nhất được phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh)

3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

- Các khoản nợ còn lại của doanh nghiệp: (ghi rõ các khoản nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán)

.........................................................................................................................................................

- Thời hạn thanh lý các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ  của doanh nghiệp được ấn định từ ngày …/…/… đến hết ngày  …/…/… (thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể) và được công bố trên ………….(ghi rõ tên phương tiện thông tin đại chúng) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Số lượng lao động của doanh nghiệp: ………………….

- Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: ………………. (nếu chưa xử lý thì ghi “chậm nhất là vào ngày …/…/…)

5. Thi hành

- Đại hội đồng cổ đông quyết định ngừng mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật kể từ ngày …/…/…

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người nói trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao ……………. (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) tiến hành giải thể doanh nghiệp theo đúng quy địnhc của pháp luật.


III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp

Tất cả các chương trình nghị sự và nội dung của Đại hội như quy định tại Mục II trên đây đã được thông qua bởi …… cổ đông được quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biếu quyết bằng ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đồng cổ đông quyết định giao giao ông/ bà ………….. (người đại diện theo pháp luật của công ty) tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cùng với Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quyết định về các nội dung nêu trên đây.

Đại hội kết thúc vào hồi ……… giờ ….. phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN