Bảng kê chi tiết hóa đơn của công ty cổ phần

Bảng kê chi tiết hóa đơn của doanh nghiệp - Mẫu số: BK02/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN

(Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC)

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................

2. Mã số thuế:...............................................................................................................

3. Các loại hóa đơn chưa được sử dụng: ..................................................................

STT

Tên loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hóa đơn

Số lượng

Từ số

đến số

I

HÓA ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

1

Hóa đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/13T

100,000

1

100,000

II

HÓA ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

........., ngày.........tháng.........năm......... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Dùng cho các trường hợp phải quyết toán thuế

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN