phúc khảo

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn thủ tục phúc khảo thi công chức 09/05/2019

Khi nhận được kết quả thi công chức, nếu thí sinh cảm thấy điểm thi không đúng với số điểm mình chắc chắn nhận được thì có thể làm thủ tục phúc khảo.