phúc khảo

Lọc bài viết theo:

Thủ tục phúc khảo thi công chức được tiến hành thế nào? 09/05/2019

Khi nhận được kết quả thi công chức, nếu thí sinh cảm thấy điểm thi không đúng với số điểm mình chắc chắn nhận được thì có thể làm thủ tục phúc khảo.