nông thôn

Lọc bài viết theo:

Năm 2020, phấn đấu 100% huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới 08/06/2020

Đây là một trong những mục tiêu đặt ra tại Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Du lịch nông thôn: Giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp 17/01/2019

Đây là một trong những giải pháp được ưu tiên để tăng thu nhập cho người dân nông thôn theo ý kiến của Phó Thủ tướng tại Thông báo 19/TB-VPCP.