Thông báo 2772/TB-BNN-VP về Hội nghị phòng, chống bệnh thủy sản năm 2021 các tỉnh phía Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2772/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG PHÙNG ĐỨC TIẾN TẠI "HỘI NGHỊ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN NĂM 2021 CÁC TỈNH PHÍA NAM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ DỊCH BỆNH NGUY HIỂM TRÊN THỦY SẢN NUÔI, GIAI ĐOẠN 2021-2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 434/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ"

____________

 

Ngày 24 tháng 4 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 các tỉnh phía Nam và triển khai Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ". Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II và III, Cục Thú y và các đơn vị trực thuộc Cục Thú y; đại diện Lãnh đạo UBND, Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam, đại diện một số hiệp hội/hội, doanh nghiệp thủy sản, đông đảo phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương.

Sau khi nghe Cục Thú y báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021 và nội dung "Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030" ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là Quyết định số 434/QĐ-TTg); Tổng cục Thủy sản báo cáo hiện trạng nuôi trồng thủy sản và kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2025; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo tình hình xuất khẩu thủy sản và yêu cầu về kiểm soát dịch bệnh thủy sản của một số thị trường nhập khẩu; Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II báo cáo kết quả nghiên cứu, quan trắc môi trường; đại diện một số Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, doanh nghiệp báo cáo, phát biểu ý kiến về hiện trạng, kế hoạch nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh thủy sản của đơn vị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau:

Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng cho công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản trong cả nước trong năm 2021 và cho cả giai đoạn 2021-2030; góp phần bảo đảm cho ngành thủy sản phát triển bền vững, hướng tới đạt mục tiêu sản lượng 9,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, góp phần bảo đảm an ninh lương thực thực phẩm, bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia.

Để bảo đảm đạt được các mục tiêu nêu trên, một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường năng lực cho công tác thú y thủy sản, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời, đầu tư trang thiết bị máy móc, nhân lực để tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản toàn diện, hiệu quả. Hiện nay, các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT trong lĩnh vực thú y, thủy sản đã cơ bản đầy đủ, tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Do vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật để triển khai thực hiện trong thời gian tới, một số yêu cầu cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tổ chức nghiên cứu kỹ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 (về tăng cường năng lực ngành thú y), Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 và Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 (về chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam), các quy định của pháp luật có liên quan và định hướng phát triển thủy sản của địa phương để xây dựng đề án, kế hoạch, chiến lược cụ thể của địa phương cho giai đoạn 2021-2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

b) Khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2021 để triển khai Quyết định số 434/QĐ-TTg; đồng thời tổ chức rà soát và xem xét, bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 theo quy định.

c) Chỉ đạo Sở NN&PTNT giao cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên ngành thủy sản, chính quyền cấp dưới thực hiện: Tổ chức hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản tại các vùng nuôi, địa bàn có thủy sản bị thiệt hại, bị chết nhiều; tập trung tham mưu, hướng dẫn áp dụng các biện pháp tổng hợp phòng, chống dịch bệnh thủy sản và giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là: Công tác thống kê và báo cáo số liệu về dịch bệnh, thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản, bảo đảm số liệu chính xác, thông tin kịp thời; công tác tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây chết bất thường, chết nhiều động vật thủy sản; thực hiện nghiên cứu chuyên sâu một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản để có các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả hơn; tổ chức giám sát chủ động dịch bệnh thủy sản, quan trắc môi trường, dự báo, cảnh báo cho người nuôi; tăng cường quản lý con giống, thức ăn thủy sản, quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn người nuôi áp dụng các quy trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh đối với từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng nuôi; tổ chức xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh; tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chính sách để khuyến khích các cơ sở sản xuất giống, nuôi thủy sản, doanh nghiệp có chuỗi sản xuất thủy sản tích cực tham gia vào kế hoạch giám sát dịch bệnh, xây dựng cơ sở/ chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh; chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT

a) Giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện trình Bộ NN&PTNT xem xét, phê duyệt kế hoạch chi tiết của Bộ triển khai Quyết định số 434/QĐ-TTg và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 và việc tổ chức triển khai Quyết định số 434/QĐ-TTg; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

b) Giao Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Quyết định số 1151/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/3/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt "Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021-2025". Phối hợp chặt chẽ với Cục Thú y trong công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống dịch bệnh.

c) Giao Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệp hội VASEP và các doanh nghiệp để cập nhật, tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời quy định của các thị trường nhập khẩu thủy sản, đặc biệt yêu cầu về giám sát dịch bệnh và an toàn dịch bệnh đối với thủy sản xuất khẩu.

Các Vụ, cơ quan, đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, chủ động chia sẻ thông tin, hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TƯ;
- Sở NN&PTNT, Chi cục CN&TY/CN, TY&TS/TS
các tỉnh, tp trực thuộc TƯ (để t/h);
- Tổng cục Thủy sản, Cục QLCLNLS&TS, Cục TY
và các đơn vị thuộc Cục TY (để t/h);
- Các Vụ: TC, KH, HTQT, KH, CN&MT;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG


 
Lê Văn Thành

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 2772/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 các tỉnh phía Nam và triển khai Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2772/TB-BNN-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 14/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!