Quyết định 851/QĐ-UBND Thanh Hóa 2024 kế hoạch thu hồi đất thực hiện Trang trại chăn nuôi gà

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 851/QĐ-UBND

Quyết định 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:851/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đức Giang
Ngày ban hành:29/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

________

Số: 851/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc,
kiểm đếm thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an
toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 về hướng dẫn Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; số 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 3485/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy; số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về bồi thường, h trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 2269/QĐ- UBND ngày 27/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Cẩm Thủy; số 4563/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 191/TTr-STNMT ngày 03/02/2024; của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 16/01/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy: Chi tiết có kế hoạch kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hiệu quả Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh về chính xác của quy mô, diện tích, nguồn gốc đất đai, đối tượng sử dụng đất và nội dung thẩm định. Quá trình triển khai, thực hiện Quyết định này, nếu có vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp, phải chủ động, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ liên quan đến dự án theo quy định; chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức thực hiện theo kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, nội dung, kết quả và các nội dung khác liên quan đến kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quý, Công ty TNHH Đầu tư trang trại ST có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Cẩm Thủy trong suốt quá trình triển khai thực hiện Quyết định này và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quý; Công ty TNHH Đầu tư trang trại ST và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, NN.

(MC34.02.24)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lê Đức Giang

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

 

KẾ HOẠCH

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án
Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao
tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

_______________________

 

Thực hiện Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư phần diện tích đất do UBND xã Cẩm Quý quản lý để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy theo quy định của pháp luật hiện hành; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án nêu trên, với một số nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy theo đúng tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Triển khai, tổ chức khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực tế, thống kê, rà soát, xác định chính xác nguồn gốc, hiện trạng của khu đất, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện trình tự thu hồi đất theo quy định.

2. Yêu cầu.

- Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tạo hành lang pháp lý, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

II. NỘI DUNG

1. Lý do thu hồi đất

- Thu hồi đất đối với phần diện tích đất do Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quý quản lý để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy theo quy định của pháp luật.

- Thu hồi đất dự án như đối với trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo điểm c khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

2. Vị trí, diện tích khu đất thực hiện dự án

2.1. Vị trí, diện tích

- Vị trí khu đất thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 766/TLBĐ tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 24/11/2023.

- Diện tích đất thu hồi thực hiện dự án: 111.077,1 m2.

2.2. Hiện trạng

- Tổng số đối tượng có đất bị ảnh hưởng bởi dự án: 01 tổ chức (Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quý).

- Hiện trạng các loại đất: Được xác định tại thời điểm thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định.

3. Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 01 tháng 4 năm 2024.

4. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

Thời gian thực hiện: 06 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch.

5. Dự kiến kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư

Khu vực dự án không có trường hợp phải tái định cư và không có mồ mả phải di chuyển.

6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy có trách nhiệm thành lập hoặc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ giúp việc cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quý, Công ty TNHH Đầu tư trang trại ST, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của kế hoạch này và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp có bất cập, vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Cẩm Thủy có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung, nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học chất lượng cao tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy được phê duyệt và đảm bảo chấp hành đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi