Quyết định 546/QĐ-UBND Đà Nẵng 2023 kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 546/QĐ-UBND

Quyết định 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà NẵngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:546/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Trung Chinh
Ngày ban hành:27/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

________

Số: 546/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm
thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà N
ng

___________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm ” thành phố Đà Nẵng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 851/SNN-KHTCXD ngày 13 tháng 3 năm 2023 và thẩm định của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 738/TTr-SNV ngày 21 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) như sau:
2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Các thành viên:
- Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương.
- Ông Hoàng Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Đà Nẵng.
- Ông Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở Y Tế.
- Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch.
- Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ông Nguyễn Dũng Sỹ, Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực thành phố.
- Ông Võ Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng quyết định việc mời thêm đại diện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cá nhân có liên quan tham gia làm thành viên chính thức trong các cuộc họp của Hội đồng để góp ý kiến, tư vấn và phối hợp thực hiện.
Điều 2. Hội đồng có Tổ tư vấn để thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, đánh giá, phân hạng sản phẩm và tham mưu, giúp việc cho Hội đồng cấp thành phố trong việc thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 và Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương;

- Thường trực HĐND thành phố (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử thành phố;

- Lưu: VT, SNV, SNNPTNT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Trung Chinh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng bãi bỏ Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng bãi bỏ Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi