Quyết định 54/2019/QĐ-UBND Bình Định trách nhiệm quản lý thu gom thuốc bảo vệ thực vật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 54/2019/QĐ-UBND

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:54/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Châu
Ngày ban hành:02/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------------

Số: 54/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Bình Định, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác

quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc

bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

-----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ TN & MT (để b/c);

- Bộ NN & PTNT (để b/c);

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, K10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Châu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

 

QUY ĐỊNH

Về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý
hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm
2019 của
y ban nhân dân tỉnh Bình Định)

------------------

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Những nội dung quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng không được quy định tại quy định này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với các sở, ban ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Nguyên tắc phân công trách nhiệm

1. Việc phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

2. Bảo đảm thống nhất công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; tránh chồng chéo trách nhiệm, thực hiện không đúng nhiệm vụ, quyền hạn làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.

3. Hoạt động phối hợp giữa các sở, ban ngành của tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mọi cơ quan được pháp luật quy định.

4. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối hợp, đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp thực thi pháp luật trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong phạm vi, quyền hạn theo quy định.

5. Cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức thi hành pháp luật về quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc quản lý chất thải rắn xây dựng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải.

Điều 4. Các hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

1. Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

2. Vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. Trong trường hợp quá 6 tháng, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lưu chứa ở bể chứa hoặc khu vực lưu chứa chưa được chuyển xử lý hoặc chưa tìm được phương án vận chuyển, xử lý thì đơn vị quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa phải báo cáo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.

 

Chương II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

 

Điều 5. Trách nhiệm của các bên liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

1. Trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng nông, lâm nghiệp có phát sinh bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Điều 6. Trách nhiệm của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, lồng ghép vào các buổi tập huấn, hướng dẫn, triển khai cho các tổ chức cá nhân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của sở Tài chính

Cân đối, bố trí nguồn kinh phí cho các nội dung chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh và hướng dẫn UBND cấp huyện bố trí kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát công tác vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, hướng dẫn UBND cấp xã thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn; quản lý việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn.

2. Quản lý hoạt động chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng của UBND cấp xã với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp theo quy định về quản lý chất thải nguy hại để vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

3. Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấp xã

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, cụ thể như sau:

1. Quy định địa điểm đặt bể chứa, triển khai xây dựng bể chứa bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

2. Quy định địa điểm đặt khu vực lưu chứa (nếu có), triển khai xây dựng khu vực lưu chứa theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa và thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý, báo cáo UBND cấp huyện.

Điều 11. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) theo phân cấp hiện hành hoặc huy động từ các nguồn tài trợ, các nguồn xã hội hóa, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác (từ các chương trình, dự án, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, ...).

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị và hướng dẫn UBND cấp xã lập dự toán kinh phí về hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn cấp xã theo trách nhiệm, nhiệm vụ được quy định nêu trên vào dự toán hàng năm của ngân sách cấp mình, trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

 

Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban ngành có liên quan, UBND cấp huyện đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện; các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Châu

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi