Quyết định 39/2011/QĐ-UBND Ninh Thuận điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng tại Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 39/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 07/09/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-----------
Số: 39/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Ninh Thuận, ngày 07 tháng 09 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG GIÁ CÂY TRỒNG TẠI BẢNG GIÁ HOA MÀU, CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 204/2010/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2059/TTr-STC ngày 29 tháng 8 năm 2011 và ý kiến thẩm định của Sở Tư Pháp tại Báo cáo số 942/BC-STP ngày 23 tháng 8 năm 2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng tại Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:
1. Điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng:
a) Điều chỉnh giá cây tiêu:
- Cây tiêu mới trồng: 20.000 đồng/bụi.
- Cây tiêu chưa thu hoạch: 90.000 đồng/trụ gỗ, 150.000 đồng/trụ gạch.
- Cây tiêu đang thu hoạch: 160.000 đồng/trụ gỗ, 220.000 đồng/trụ gạch;
b) Bổ sung giá cây dầu lai:
- Cây dầu lai mới trồng: 4.500 đồng/cây.
- Cây dầu lai chưa thu hoạch đến 12 tháng: 11.000 đồng/cây.
- Cây dầu lai thu hoạch từ trên 12 đến 36 tháng: 22.000 đồng/cây.
- Cây dầu lai thu hoạch từ trên 36 tháng: 30.000 đồng/cây.
2. Bổ sung tại Phụ lục số 2 của Bảng giá hoa màu, cây trồng về mật độ cây trồng cây dầu lai: 1.089 cây/ha.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.
 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực