Quyết định 34/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng quy trình xét duyệt hồ sơ chấp thuận đóng mới tàu cá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoàn, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:34/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành:26/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhân cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kim ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1336/TTr-SNN ngày 28 tháng 5 năm 2019, Công văn số 1683/SNN-CCTS ngày 27 tháng 6 năm 2019 và kết quả lấy ý kiến Ủy viên UBND TP về ban hành văn bản QPPL tại Công văn số 79/VP-KTTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
TTTU, TT HĐND TP Đà Nng;
- Chủ tịch, các Ph
ó Chủ tịch UBND thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các hội, đoàn thể của TP;
- Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND TP Đà N
ng;
- Các sở, ban, ngành;
- Công
an thành phố, BCH BĐBP thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- UBND các x
ã, phường;
- Chi cục Thủy sản;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Báo Đà N
ng; Đài PT-TH Đà Nng;
- Trung tâm THVN tại Đà N
ng;
- Lưu: VT, KTTC, SNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nng)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức có trụ sở chính tại thành phố Đà Nng hoặc cá nhân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nng (sau đây được gọi chung là chủ tàu) đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn thành phố Đà Nng.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải phù hợp với hạn ngạch số lượng giấy phép khai thác thủy sản trên biển và tiêu chí phát triển nghề cá của thành phố Đà Nng.

2. Không phát triển và từng bước giảm dần tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét khai thác vùng ven bờ, vùng lộng góp phần phát triển nghề cá bền vững.

3. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy trình xét duyệt.

4. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

 

Chương II. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Điều 4. Tiêu chí đặc thù đcấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Chủ tàu chỉ được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Đà Nng công b và đáp ng các tiêu chí tương ứng với từng nội dung như sau:

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) Chủ tàu đăng ký đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và lắp máy chính tổng công suất từ 90cv trở lên.

b) Nghề đăng ký hoạt động phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho thành phố Đà Nng.

c) Phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật đóng mới tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định; trường hợp tàu cá vỏ gỗ đóng mới theo mẫu truyền thống phải có hồ sơ thiết kế mẫu đã được cơ sở đăng kiểm tàu cá sao duyệt.

2. Đối với cải hoán tàu cá

a) Tàu cá đã được đăng ký tại thành phố Đà Nng.

b) Nghề đăng ký hoạt động phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên bin đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho thành phố Đà Nng và phù hợp với quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

c) Tàu cá cải hoán (thay máy chính hoặc lắp thêm máy chính) hoặc cải hoán (sửa chữa phần vỏ) để phù hợp với điều kiện sản xuất phải có chiều dài ln nhất từ 06 mét trở lên. Đối với cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên trước khi cải hoán phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật cải hoán được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

a) Đối với thuê, mua tàu cá ngoài thành phố Đà Nng

- Tàu cá thuê, mua đã được đăng ký có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và tổng công suất máy chính từ 90cv trở lên;

- Nghề đăng ký hoạt động phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho thành phố Đà Nng;

- Tàu cá không vi phạm đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

b) Đối với thuê tàu cá trong thành phố Đà Nng

- Tàu cá thuê đã được đăng ký trên địa bàn thành phố Đà Nng;

- Nghề đăng ký hoạt động phải phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

- Tàu cá không vi phạm đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

4. Trường hợp số lượng chủ tàu cùng đáp ứng các tiêu chí nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, thì xem xét thêm các tiêu chí ưu tiên theo thứ tự sau:

a) Ưu tiên 1

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu thay thế đối với tàu cá đang hoạt động bị tai nạn, bị hư hỏng, chìm đắm buộc phải hủy bỏ tàu hoặc xả bản tàu cũ.

b) Ưu tiên 2

Các trường hợp chủ tàu mua tàu cá ngoài thành phố đã có Hợp đồng công chứng mua tàu cá; rút hồ sơ gốc và xóa đăng ký tàu cá tại nơi đã đăng ký trước ngày 25/4/2019.

c) Ưu tiên 3

- Tàu đóng mới (vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ);

- Tàu cải hoán;

- Tàu thuê, mua.

d) Ưu tiên 4

Thời điểm đăng ký theo thứ tự thời gian chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận.

Điều 5. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị xét cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên bin

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Điều 6. Hiệu lực của văn bản chấp thun đóng mới, cải hoán, thuê, mua, tàu cá trên biển

1. Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký cấp.

2. Khi văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hết hiệu lực, cơ quan cấp văn bản chp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ tàu biết.

3. Chủ tàu cá có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hết hiệu lực không được thực hiện việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá. Trường hợp chủ tàu cá vẫn còn nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thì phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá để được cấp lại văn bản chấp thuận.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng công bố hạn ngạch cấp Giấy phép khai thác thủy sản trên biển trên cơ sở phân bổ hạn ngạch giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của UBND thành phố.

2. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định này đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng biết thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn thành phố Đà Nng trên cơ sở hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.

4. Tng hp, báo cáo tình hình cấp văn bản chp thuận được đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Điều 8. UBND cấp huyện

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định này đến toàn thể nhân dân trên địa bàn quản lý biết thực hiện.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chp thuận được cải hoán, thuê tàu cá có chiu dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét trên địa bàn quản lý.

Điều 9. Các cơ quan có liên quan

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nng

a) Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng nước thuộc khu vực quản lý đối với tàu cá, phối hợp với các đơn vị có liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời việc tàu cá phát sinh không đúng quy định.

b) Xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản theo quy định của pháp luật.

2. Công an thành phố

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương:

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đối với tàu cá; xử lý kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp tàu cá phát sinh, không đầy đủ hồ sơ theo quy định.

3. Hi Nông dân thành phố, Hi Nghề cá thành phố

Tổ chức vận động, tuyên truyền và giúp đỡ hội viên Hội nông dân, hội viên Hội Nghề cá các địa phương thực hiện tốt các nội dung trong Quy định này.

4. Các tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá chỉ được thực hiện việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và thực hiện đúng các nội dung đã được chấp thuận.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, phát sinh những vấn đmới chưa được quy định hoặc có sự thay đổi các quy định pháp luật liên quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi