Quyết định 22/2019/QĐ-UBND Hải Phòng quy trình xét hồ sơ chấp thuận đóng mới tàu cá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:22/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:12/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

Số: 22/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 81/TTr-SNN ngày 31/5/2019, Văn bản số 1380/SNN-TS ngày 28/6/2019 về việc ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm định số 21/BCTĐ-STP ngày 29/5/2019 của Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ NN&PTNT;
- Cục kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTUBND;
- Đoàn ĐBQHTP;
- UBMTTQVN;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Báo Hải Phòng, Đài PTTH HP;
- Cổng TTĐT TP, Công báo TP;
- CV: TL, NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động nội địa thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Thẩm quyền quyết định và xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển của thành phố Hải Phòng;

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

Điều 3. Hiệu lực của Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Sau 12 tháng kể từ ngày cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển nếu tổ chức, cá nhân không triển khai đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thì Văn bản chấp thuận sẽ hết hiệu lực.

Chương II. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN

 

Điều 4. Tiêu chí đặc thù để cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng đối với cá nhân;

b) Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

c) Đối với đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên phải có hồ sơ thiết kế đóng mới tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Đối với cải hoán tàu cá

a) Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá được đăng ký tại thành phố Hải Phòng;

c) Đối với cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên phải có hồ sơ thiết kế cải hoán tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

a) Theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá đã được đăng ký và còn hạn đăng kiểm theo quy định;

c) Tuổi vỏ tàu không quá 05 tuổi, tuổi máy chính của tàu không quá 07 năm, tính từ năm sản xuất đến thời điểm thuê, mua.

Điều 5. Tiêu chí ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

Trường hợp số lượng tổ chức, cá nhân cùng đáp ứng các tiêu chí nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định này nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, thì xem xét thêm các tiêu chí ưu tiên sau:

1. Thứ tự ưu tiên: Tàu cải hoán, tàu đóng mới, tàu thuê, mua;

2. Tàu có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, hiệu quả, khả thi;

3. Tàu làm các nghề truyền thống của thành phố Hải Phòng: Lưới chụp, lưới rê;

4. Tàu có chiều dài lớn nhất lớn hơn, tàu có vỏ đóng bằng vật liệu mới, sử dụng công nghệ khai thác hiện đại.

5. Tàu lắp máy thủy mới hoặc máy thủy đã qua sử dụng có chất lượng tốt hơn đảm bảo theo quy định.

Điều 6. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Chương V Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, gửi Chi cục Thủy sản;

2. Xét duyệt hồ sơ cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

Chi cục Thủy sản chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương (nơi tổ chức có chứng nhận đăng ký kinh doanh; cá nhân đăng ký thường trú) căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức xét duyệt hồ sơ, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Văn bản chấp thuận.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Văn bản chấp thuận và chuyển kết quả về Chi cục Thủy sản theo thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

4. Tổ chức, cá nhân nhận Văn bản chấp thuận trực tiếp tại Chi cục Thủy sản, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng internet (nếu có nhu cầu).

5. Trường hợp không cấp Văn bản chấp thuận phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

Chương III. QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

 

Điều 7. Quy định về đóng mới tàu cá hoạt động trong nội địa

Các cá nhân, tổ chức thực hiện đóng mới tàu cá hoạt động trong nội địa khi có:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng đối với cá nhân;

2. Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định pháp luật;

3. Việc đóng mới tàu cá phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Điều 8. Quy định về cải hoán tàu cá hoạt động trong nội địa

Các cá nhân, tổ chức thực hiện cải hoán tàu cá hoạt động trong nội địa khi có:

1. Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 của Quy định này;

2. Tàu cá được đăng ký tại thành phố Hải Phòng.

Điều 9. Quy định về thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

Các cá nhân, tổ chức thực hiện thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa khi có:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 của Quy định này;

2. Tàu cá đã được đăng ký theo quy định.

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 

Điều 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thực hiện cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển;

2. Giao Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; tổng hợp báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn các nội dung được quy định trong Quyết định này.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên biển.

3. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý việc thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

4. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá

Thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá khi được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận và thực hiện đúng các nội dung đã được ghi trong Văn bản chấp thuận./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi