Quyết định 2085/QĐ-UBND Hà Nội ban hành Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi 2021 - 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2085/QĐ-UBND

Quyết định 2085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2085/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành:11/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2085/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI GIAI ĐOẠN 2021-2025

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định s98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Chương trình s 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc Đy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cu li ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết s 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát trin hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phHà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 13/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 quy định về phân cấp phê duyệt htrợ phát triển hợp tác, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; s 390/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm quan trọng nông nghiệp cần khuyến khích và ưu tiên htrợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thành phố Hà Nội; số 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 vviệc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phHà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 147/TTr-SNN ngày 02/4/2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Các sở, ngành, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, KT, TH;
- Lưu: VT, KTVân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Trong đó quy định UBND cấp tỉnh “Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện trên địa bàn. Bố trí ngân sách hỗ trợ liên kết theo quy định”;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 390/QĐ-UBND ngày 17/01 /2019 về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm quan trọng nông nghiệp cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thành phố Hà Nội; số 13/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 quy định về phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.

2. Cơ sở thực tiễn

Trong những năm vừa qua, Hà Nội đã phát triển được 141/1.642 chuỗi liên kết của cả nước, chiếm 9% (có Danh sách 141 chuỗi kèm theo - Phụ lục 01), trong đó có 59 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật, 82 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật, các chuỗi đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân và đã đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tuy nhiên, cơ bản các liên kết này đều chưa hoàn chỉnh, quy mô nhỏ lẻ chủ yếu là liên kết theo hình thức "thuận mua-vừa bán" giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp và thương lái tiêu thụ sản phẩm; chủ thể nào bán giá thấp hoặc doanh nghiệp nào mua giá cao hơn so với thị trường thì sẽ xảy ra tình trạng đứt gãy và phá vỡ hợp đồng liên kết đã ký kết; nhiều liên kết chỉ là sự khớp nối thông qua các sự kiện, chương trình kết nối giao thương sản phẩm nông nghiệp giữa người sản xuất và người tiêu thụ, chưa có sự hỗ trợ của quản nhà nước trong việc ký kết hợp đồng liên kết cũng như đầu tư nguồn lực cho các điểm yếu trong liên kết chuỗi nên tính bền vững không cao, dễ bị tan vỡ.

Nhằm tạo mô hình đầu tầu trong sản xuất nông nghiệp, giúp các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết xây dựng quy trình sản xuất theo hướng hiệu quả - an toàn - bền vững; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, gắn sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến với tiêu thụ; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ quản lý liên kết chuỗi trong tổ chức sản xuất, sơ chế, bảo quản chế biến, xây dựng thương hiệu và quảng bá Marketting tiêu thụ sản phẩm. Giúp cơ quan quản lý nhà nước tập trung, thống nhất chỉ đạo điều hành trong công tác phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững, góp phần thiết thực vào hoàn thành các mục tiêu của Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội.

Với cơ sở nêu trên, việc ban hành Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021-2025 là hết sức quan trọng và cần thiết.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân hàng năm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 từ 2,5-3,0%; cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tăng tỷ lệ giá trị sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là trên 70%.

Thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của Thành phố theo vùng sản xuất chuyên canh tập trung; Tổ chức sản xuất theo hình thức tiên tiến, hiện đại đảm bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn và tạo giá trị gia tăng cho liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Nâng cao vị thế ngành nông nghiệp Thủ đô; xác định được vai trò đầu tầu của doanh nghiệp, HTX làm chủ trì liên kết chuỗi; phát triển kinh tế tập thể với vai trò chủ lực là HTX nông nghiệp; thúc đẩy nông dân tích cực tham gia vào liên kết chuỗi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các quy định có liên quan.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025

- Hỗ trợ phát triển, xây dựng liên kết cho 50 liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với các vùng sản xuất chuyên canh tập trung của Thành phố.

- 100% các chủ thể tham gia liên kết chuỗi được đào tạo, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.

- 100% liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và Chính sách hỗ trợ liên kết.

- Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đề xuất Trung ương và Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung những nội dung còn thiếu và những nội dung không còn phù hợp, nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách để thu hút sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp vào phát triển liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

- Rà soát quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, tập trung hàng năm và điều chỉnh kịp thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương trên toàn Thành phố. Đẩy mạnh đăng ký và quản lý mã số vùng sản xuất để đảm bảo tiêu chí xuất khẩu.

2.2. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ

- Ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, công nghệ sinh học, cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ Nano, ... trong quá trình sản xuất, sơ chế, đóng gói, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng giá trị sản xuất.

- Phát triển sản xuất theo hướng an toàn, GAP, hữu cơ. Từng bước hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật cho một số vùng sản xuất nông sản chất lượng trọng điểm tại các huyện, nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa các khâu trọng yếu trong quá trình: Sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến, nâng cao hiệu quả sản xuất tại các vùng sản xuất nông sản chủ lực.

- Khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu khoa học, hợp tác với các HTX trong nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, bảo quản chế biến.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực

Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp như các Viện nghiên cứu, trường Đại học....để liên kết đào tạo, tập huấn, chuyển giao kiến thức về phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết thường xuyên cho người sản xuất, doanh nghiệp, nhà quản lý.

2.4. Công tác tuyên truyền

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, người tham gia sản xuất nông nghiệp, người tiêu dùng về phát triển nông nghiệp theo chuỗi và các tác động tích cực tới đời sống kinh tế, xã hội. Từ đó tạo sự thống nhất các cấp, các ngành, cán bộ về: Vai trò, vị trí quan trọng, tính tất yếu của phát triển nông nghiệp theo chuỗi; trách nhiệm của các cấp, các ngành; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với phát triển chuỗi liên kết; về sự cần thiết và yêu cầu khách quan cần phải tiếp tục củng cố, đổi mới, phương thức phát triển nông nghiệp theo chuỗi trong thời gian tới.

2.5. Thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ

- Hỗ trợ tư vấn lập xây dựng liên kết: Hỗ trợ Chủ liên kết chi phí tư vấn xây dựng liên kết, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường.

- Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Hỗ trợ Dự án liên kết đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến, phương tiện vận chuyển chuyên dụng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho dự án liên kết.

- Hỗ trợ tập huấn, đào tạo kỹ thuật sản xuất, nâng cao nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường cho các bên tham gia liên kết chuỗi.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm cho các bên tham gia liên kết chuỗi.

- Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi cho các bên tham gia liên kết chuỗi.

- Nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ: Các bên tham gia liên kết ở nội dung nào thì thẩm định, tổ thẩm định đối với từng Dự án/kế hoạch liên kết và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp theo chuỗi trên địa bàn Thành phố; tham mưu, bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp cho phù hợp với thực tế của từng giai đoạn; quy định về định mức kinh tế kỹ thuật còn thiếu và chưa phù hợp để làm cơ sở tính toán mức hỗ (hạ tầng, giống, vật tư, ...).

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm và đột xuất theo quy định.

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển liên kết chuỗi giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND Thành phố khen thưởng.

5.2. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

5.3. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ động lồng ghép các nội dung có liên quan để góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch.

5.4. UBND các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Thành phố.

- Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội quy định về phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực của địa phương để hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo chuỗi nhằm thu hút doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân tham gia xây dựng liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo phân cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn. Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 

 

PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH 141 CHUỖI SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

 

TT

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau thu hoạch (sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển…)

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm (Bán buôn, bán lẻ...)

Loại sản phẩm

1

Các trại chăn nuôi gà thuộc Hội Chăn nuôi và tiêu thụ đồi Ba Vì - Ba Vì

Cơ Sở Giết mổ gia cầm Khuất Đình Thủy

Hộ Trần Đình Thành, các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội

Thịt gà

2

Các trại chăn nuôi gà thuộc Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây - Sơn Tây

Cơ sở Giết mổ gia cầm của Hợp tác xã Chăn nuôi, Thương mại và Đầu tư Đoài Phương - Đường Lâm, Sơn Tây

Cơ sở Giết mổ gia cầm của Hp tác xã Chăn nuôi, Thương mại và Đầu tư Đoài Phương - Đường Lâm, Sơn Tây và các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội

Thịt gà

3

Các trại chăn nuôi gà thuộc Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn - Sóc Sơn

Cơ sở giết mổ gia cm Nguyễn Văn Đông - Đông Lai, Quang Tiến, Sóc Sơn

Các siêu thị và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt gà

4

Các trại chăn nuôi vịt thuộc Hội Chăn nuôi và tiêu thụ vịt Vân Đình - Ứng Hòa, Hà Nội

Cơ sở giết mổ gia cầm Nguyễn Hữu Tùy - Phương Tú, Ứng Hòa

Các siêu thị và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt vịt

5

Các trại chăn nuôi lợn thuộc HTX Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm - Cấn Hữu, Quốc Oai

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Nguyễn Đình Tường - Đĩnh Tú, Cấn Hữu, Quốc Oai

HTX Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm, các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội

Thịt lợn và sản phẩm chế biến từ thịt lợn

6

Các trại chăn nuôi lợn thuộc HTX Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ - Thọ Lộc, Phúc Thọ

Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Hưng Thịnh - Cụm 5, Thọ lộc, Phúc Thọ

HTX SX và KD sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ, các cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội

Thịt lợn

7

Trại chăn nuôi của Hợp tác xã Hoàng Long - Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội

Cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn của Hp tác xã Hoàng Long - Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn thành phố

Thịt lợn, sản phẩm chế biến từ thịt lợn

8

Các trại chăn nuôi gà đẻ thương phẩm tại xã Đại yên, Chương Mỹ

Cơ sở Sơ chế, đóng gói Trứng của Công ty CP Tiên Viên - Đại Yên, Chương Mỹ

Các siêu thị tại Hà Nội như Lotte, Intimex...

Trứng gà

9

Các hộ chăn nuôi bò thịt quy mô lớn trên địa bàn Thành phố

Cơ sở giết mtrâu bò của Công ty TNHH Phát triển thương mại Thắng Lợi - Thọ An, Đan Phượng

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt bò và sản phẩm chế biến từ thịt bò

10

Các hộ chăn nuôi bò quy mô lớn trên địa bàn Thành phố

Công ty CP sữa Quốc tế IDP (Tản Lĩnh, Ba Vì); Công ty CP Sữa Ba Vì (Vân Hòa, Ba Vì)

Các siêu thị và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Sữa bò và sản phẩm chế biến từ sữa bò

11

Trại chăn nuôi Đinh Xuân Thủy - Hồng Quang, Ứng Hòa

Công ty TNHH thực phẩm sạch Organic Green tổ chức (CCN Quất Động, Quất Động - Thường Tín - Hà Nội)

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt lợn, giò, xúc xích...

12

Các hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn Thành phố

Nhà máy giết mgia súc Vinh Anh - Văn Bình, Thường Tín

Các siêu thị và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt lợn, giò, xúc xích

13

Các hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn Thành phố

Công ty CP Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội (Lô CN1 - Ngọc Hội Thanh Trì - Hà Nội)

Các siêu thị và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt lợn, giò, ruốc,...

14

Hệ thống các trại chăn nuôi thuộc HTX Chăn nuôi và DV Thy sản Tiên Linh (Chu Minh, Ba Vì)

Cơ sở giết mổ gia súc của HTX Chăn nuôi và DV Thủy sản Tiên Linh - Chu Minh, Ba Vì

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt lợn

15

Trang trại Xanh (Lệ Chi, Gai Lâm)

Cơ sở giết mổ gia súc của Công ty CP Hải Nguyên - Lệ Chi, Gia Lâm

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt lợn

16

Hệ thống các trại chăn nuôi thuộc Công ty TNHH chăn nuôi và trồng trọt Phú An (Yên Bài, Ba Vì)

Cơ ssơ chế, đóng gói trứng gia cầm của Công ty TNHH chăn nuôi và trồng trọt Phú An - Đại Mỗ, Hà Đông

Các siêu thị và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Trứng gia cầm

17

Hệ thống các trại chăn nuôi thuộc Hội Sản xuất và tiêu thụ Trứng vịt Liên Châu (Liên Châu, Thanh Oai)

 

Hội Sản xuất và tiêu thụ Trứng vịt Liên Châu (Liên Châu, Thanh Oai)

Trng vịt lộn và trứng trắng

18

Hệ thống các trại chăn nuôi thuộc HTX Chăn nuôi Yên Hòa Phú (Hà Nội)

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Nguyễn Đình Tường - Đĩnh Tú, Cấn Hữu, Quốc Oai

Các cửa, hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt gà

19

Trang trại Hương Sơn Trang - Hợp Tiến - Mỹ Đức

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Nguyễn Đình Tường - Đĩnh Tú, Cấn Hữu, Quốc Oai

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt vịt

20

Trại chăn nuôi của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư nông nghiệp Thủ đô tại Tân Tiến, Chương Mỹ

Cơ sở giết mổ gia súc của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư nông nghiệp Thủ đô tại Tân Tiến, Chương Mỹ

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt lợn

21

Công ty CP thực phẩm sạch Ba Vì: Thôn Việt Long, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Công ty CP thực phẩm sạch Ba Vì: Thôn Việt Long, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt lợn

22

Công ty CP Sản xuất và Thương mại An Vit

Công ty CP Sản xuất và Thương mại An Việt

Số nhà 5, ngố 5 8/3/22 đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thịt lợn, thịt gia cầm, trứng gia cầm

23

Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp An Phú

Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp An Phú

Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp An Phú - Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Thịt lợn sạch An Phú

24

Hợp tác xã Nông sản an toàn Quốc Oai - TDP Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Hợp tác xã Nông sản an toàn Quốc Oai - TDP Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Hợp tác xã Nông sản an toàn Quốc Oai - TDP Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Trứng gà

25

Hợp tác xã Đầu tư Nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì

Hợp tác xã Đầu tư Nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì

Hợp tác xã Đầu tư Nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì

Sữa bò, sữa dê

26

Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Phúc Vinh

Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Phúc Vinh

Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Phúc Vinh

Thịt lợn

27

Trang trại nông nghiệp sinh thái công nghệ cao 3ECO - xã Tiến Xuân

 

Các nhà hàng, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội

Thịt lợn, gà, trứng,...

28

Công ty Cổ phần thực phẩm T&T 159

Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Ngọc Hà - Xóm 5, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Công ty CP Thực phẩm T&T159 A1, lô 5, KĐT mới Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Thịt lợn

29

HTX NN Tam Hưng (xã Tam Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội); Email: tamhungthanhoai2013@gmail.com

HTX NN Tam Hưng (xã Tam Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội); Email: [email protected]

HTX NN Tam Hưng (xã Tam Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội); Email: [email protected]

Gạo

30

HTX NN Hữu cơ Đồng Phú (xã Đồng Phú, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội)

HTX NN Hữu cơ Đồng Phú (xã Đồng Phú, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội)

HTX NN Hữu cơ Đồng Phú, Công ty CP Tự Nhiên, Công ty Homefbod...

Lúa, Gạo

31

HTX NN Đại Thành (xã Đại Thành, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội; Email: htxnndaithanh2013@gmail.com

 

HTX NN Đại Thành (xã Đại Thành, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội;

Nhãn chín mun

32

Hội SX và KD Nhãn chín muộn Hoài Đức (xã Song Phương. Hoài Đức, Hà Nội; Email: nhanchinmuonhoaiduc@gmail.com

 

Hội SX và KD Nhãn chín muộn Hoài Đức (xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội;

Nhãn chín muộn

33

HTX NN Kim An (xã Kim An, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội; Email: htxnnkiman@gmail.com

 

HTX NN Kim An (xã kim An, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội;

Cam canh

34

HTX NN Vân Nam (xã Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội)

 

HTX NN Vân Nam (xã Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP.Hà Nội)

Chuối

35

HTX kinh doanh DVTH thương mại Đại Lan, Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì

Công ty Hưng Gia, Công ty Biggeen

Công ty Hưng Gia, Công ty Biggeen

Rau

36

HTX DVNN Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Công ty CP XNK nông lâm thủy sản Đông Nam Á, HTX DVNN Lĩnh Nam

Công ty CP XNK nông lâm thủy sản Đông Nam Á, HTX DVNN Lĩnh Nam,

Rau

37

HTX Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng, Xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh

Hệ thống siêu thị BigC Thăng Long, Công ty TNHH một thành viên dịch vụ sut ăn Hạng nht

Hệ thống siêu thị Bigc Thăng Long

Rau

38

HTX Khải Hưng, Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh

Siêu thị MeGa Hà Nội

Siêu thị MeGa Hà Nội

Rau

39

HTX DV SX NN Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh

HTX DV SX NN Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh

HTX DV SX NN Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh

Rau

40

Hội nông dân xã Thanh Xuân, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn

HTX Nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân, HTX Nông nghiệp hữu cơ Bái Thượng, Công ty đầu tư và dịch vụ Nông nghiệp Thanh Xuân, HTX Liên minh vẫn chuyền Thanh Xuân, Công ty Tâm Đạt, Công ty Lục Thủy

HTX Nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân, HTX Nông nghiệp hữu cơ Bái Thượng, Công ty đầu tư và dịch vụ Nông nghiệp Thanh Xuân, HTX Liên minh vẫn chuyền Thanh Xuân.

Rau

41

HTX DVNN Đông Xuân, Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn

HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Đông Xuân

HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Đông Xuân

Rau

42

HTX DVNN Đông Cao, Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh

Công ty VinECo,

Công ty Fifoco Bắc Giang, Trường cấp I, II, III Mê Linh

Công ty VinECo

Rau

43

HTX NN Tiền Lệ. Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức

Công ty Liên Anh, Xã Tiên Yên, Hoài Đức, Công ty Gia Hưng, Xã An Khánh, Hoài Đức, Công ty Vinfarm, Xã Tiền Yên, Hoài Đức, Công ty Duyên Hải, Xã Tân Phú, Quốc Oai

Công ty Liên Anh, Xã Tiên Yên, Hoài Đức, Công ty Gia Hưng, Xã An Khánh, Hoài Đức, Công ty Vinfarm, Xã Tiền Yên, Hoài Đức, Công ty Duyên Hải, Xã Tân Phú, Quc Oai

Rau

44

HTX DVNN Văn Đức, Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm

TTTM Aeon mall Long Biên, Hệ thống Metro, Cty CP TNHH Davicorp, Cty TNHH Hoàng Đông, Công ty sản xuất và thương mại TPS Việt

TTTM Aeon mall Long Biên, Hệ thống Metro, Cty CP TNHH Davicorp, Cty TNHH Hoàng Đông, Công ty sản xuất và thương mại TPS Việt

Rau

45

HTX DVTH NN xã Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm

Công ty c phần công nghệ cao An Sinh, Công ty chế biến thực phm Nhân Hòa, Siêu thị của Vingroup, trường mầm non bếp ăn trên địa bàn

Công ty c phn công nghệ cao An Sinh, Công ty chế biến thực phm Nhân Hòa, Siêu thị của Vingroup

Rau

46

HTX NN và DV Viên Sơn, Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

Công ty Lâm sản Sơn Tây, Công ty May Sơn Hà, Hệ thống cửa hàng Clerver food, Hệ thng cửa hàng Sói biển, các trường mần non, tiểu học trên địa bàn

Công ty Lâm sản Sơn Tây, Công ty May Sơn Hà, Hệ thống cửa hàng Clerver food, Hệ thng cửa hàng Sói biển,

Rau

47

HTX Nông nghiệp Thanh Đa, Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ

HTX Nông nghiệp Thanh Đa, Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ

HTX Nông nghiệp Thanh Đa, Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ

Rau

48

HTX NN Hương Ngải, Xã Hương Ngải, huyện Thạch Tht

Công ty Nhất Nam Hà Nội, Hệ thống siêu thị Fitimax, trường mầm non, bếp ăn trên địa bàn

Công ty Nhất Nam Hà Nội, Hệ thống siêu thị Fitimax

Rau

49

HTXNN Tân Minh, Xã Tân Minh, huyện Thường Tín

HTXNN Tân Minh, Xã Tân Minh, huyện Thường Tín

HTXNN Tân Minh, Xã Tân Minh, huyện Thường Tín

Rau

50

HTX NN Hà Hi, Xã Hà Hôi, huyện Thường Tín

HTX NN Hà Hi, Xã Hà Hôi, huyện Thường Tín

HTX NN Hà Hồi, Xã Hà Hôi, huyện Thường Tín

Rau

51

HTX DVTH Hòa Bình

Cửa hàng Công ty Thực phẩm sạch Biggreen, các cửa hàng, bếp ăn trên địa bàn

Cửa hàng Công ty Thực phẩm sạch Biggreen

Rau

52

HTX NN thị trấn Chúc Sơn, thị trn Chúc Sơn, Chương Mỹ

HTX rau quả Chúc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ

HTX rau quả Chúc Sơn, Big C, siêu thị T-mart...

Rau

53

Công ty TNHH Khai thác tim năng sinh thái Hòa Lạc, Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất

Công ty TNHH Khai thác tim năng sinh thái Hòa Lạc, Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất

Showroom Rau Đại Ngàn (s 7B4b Nghĩa Tân), Tomita mart - B2 - BT5, Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 2, Green family - Biệt thự C1, C11, Mỹ Đình, 79Mart - 39D Nguyễn Thị Định, Thực phẩm sạch Vinh Hoa - s 10 A6A TT Thành Công, Ba Đình...

Rau

54

HTX DVNN Cự Khối, Cự Khối, Long Biên

HTX DVNN Cự Khối, Cự Khối, Long Biên

HTX DVNN Cự Khối, Cự Khối, Long Biên

Rau

55

HTX NN Chu Quyến, xã Chu Minh, Ba Vì

Công ty TNHH Thực phẩm sạch RAVI; Số 23 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân

Công ty TNHH Thực phẩm sạch RAVI; số 23 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân

Rau

56

HTX NN Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức

HTX NN Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức

HTX NN Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức

Rau

57

HTX DVNN Yên Viên, Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

HTX DVNN Yên Viên, Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

HTX DVNN Yên Viên, Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

Rau

58

HTX DVNN Yên Nhân, Xã Tiên Phong, huyện Mê Linh

HTX DVNN Yên Nhân, Xã Tiên Phong, huyn Mê Linh

HTX DVNN Yên Nhân, Xã Tiên Phong, huyện Mê Linh

Rau

59

HTX NN Phú Minh, Xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên

Công ty c phn sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà, Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên

Công ty cphần sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà, Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên

Rau

60

HTX Sơn Du, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh

HTX Sơn Du, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh

HTX Sơn Du, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh

Rau

61

HTX Thái Lan, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

HTX Thái Lan, xã Tiến Thng, huyện Mê Linh

HTX Thái Lan, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Rau

62

HTX Sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau, củ, quả an toàn xã Tiên Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh

HTX Sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau, củ, quả an toàn xã Tiên Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh

HTX Sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau, củ, quả an toàn xã Tiên Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh

Rau

63

Khu công nghệ cao- Công ty Cổ phần Đu tư An Hòa- Đa Tn, Gia Lâm

Khu công nghệ cao- Công ty Cổ phần Đu tư An Hòa- Đa Tốn, Gia Lâm

Hệ thống cửa hàng công ty cổ phn đầu tư An Hòa

Rau

64

Các vùng sản xuất rau an toàn của Hà Nội và các tnh, thành trong cả nước

Công ty TNHH Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam, Số 109-E3, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hệ thống cửa hàng Công ty TNHH Thực phm sạch Biggreen

Rau

65

Công ty TNHH Bảo Yến Bắc Ninh - xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh; Cơ sở Nguyễn Văn Thọ - xã Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang;

Công ty Cổ phần Du lịch và Thực phẩm Sao Việt - Số 2, ngõ 71, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Hệ thống cửa hàng Công ty Cổ phần Du lịch và Thực phẩm Sao Việt tại Long Biên, Hà Nội

Thịt lợn, Thịt gà

66

Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu

Nhà máy giết mổ gia súc Vinh Anh - Văn Bình, Thường Tín

Hệ thống cửa hàng của công ty Thủy Thiên Nhu: Số 13 Đỗ Quang, Cầu Giáy, Tầng 1, tháp Tây tòa nhà 28 tầng, làng Quốc tế Thăng Long, Cu Giấy…

Thịt lợn

67

Các vùng sản xuất gạo trên địa bàn cả nước

Công ty cổ phn kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh: Số 123 phố Định Công Hạ, phường Định Công, Q. Hoàng Mai

Các siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Gạo

68

Các trang trại trên địa bàn cả nước

Công ty cổ phần Sói biển trung thực

Hệ thống cửa hàng công ty cổ phần thực phẩm Sói Biển

Nông lâm thủy sản

69

Các trang trại trên địa bàn thành phố

Công ty TNHH Thực Phẩm Nông Trang

Công ty TNHH Thực Phẩm Nông Trang: Lô A10, Khu Bồ Hỏa, đường Lê Hồng Phong, Hà Đông

Thịt, rau

70

Các trang trại liên kết với công ty CP trên địa bàn cả nước

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam-NM Chế Biến sản phẩm Thịt Hà Nội

Hệ thống cửa hàng Freshmart, Các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt

71

Các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn cả nước

Công ty CP xuất nhập khẩu Thế Giới Hải Sản, 196 Thái Thịnh, 75A Trần Hưng Đạo, 9A Đào Tấn, tòa nhà Golden Palace - Mễ Trì, Hà Nội

Công ty CP xuất nhập khẩu Thế Giới Hải Sản, 196 Thái Thịnh, 75A Trần Hưng Đạo, 9A Đào Tấn, tòa nhà Golden Palace - Mễ Trì, Hà Nội

Thủy sản

72

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hn Xuất Nhập Khẩu Kinoko Thanh Cao, xã Đốc tin, Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Kinoko Thanh Cao, xã Đốc tin, Mỹ Đức, Hà Nội

Hệ thống Vinmart và Vinmart+ và các cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn Thành phố

Nấm

73

Các vùng sản xuất rau an toàn của Hà Nội và các tnh, thành trong cả nước

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VINECO: Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Hệ thống cửa hàng, siêu thị Vinmart

Rau

74

Các cơ sở sản xuất nông sản phía Bắc

Công ty TNHH Hương Việt Sinh: Số 2 ngõ 117 Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hệ thống cửa hàng Công ty Hương Việt Sinh

Rau và các sản phẩm thực phẩm

75

Các trang trại trên địa bàn thành phố

Công ty cổ phần thực phm Ngôi Sao Xanh

Hệ thống cửa hàng Công ty Ngôi Sao Xanh

Thịt, rau

76

Các trang trại lợn trên địa bàn thành phố

Công ty cphần thực phẩm Hương Sơn

Cửa hàng Công ty Hương Sơn, siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Các sản phẩm chế biến từ thịt

77

Các trại ong trên địa bàn cả nước

Công ty Cổ phần Ong Trung Ương

Công ty C phn Ong Trung Ương: Số 19, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, Đống Đa

Mật ong và các sản phẩm từ mật ong

78

Các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn cả nước

Công ty CP XNK thủy sản Hà Nội

Công ty CP XNK thủy sản Hà Nội: Số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thủy sản

79

Các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn cả nước

Công ty CP thực phẩm XNK Natur Fish

Công ty cổ phn Công ty CP thực phẩm XNK Natur Fish: Số 349 phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Thủy sản

80

Các vùng nuôi trồng thủy sản miền Bắc

Công ty TNHH Thương mại và Thủy sản Thu Hằng, tổ 23, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Công ty TNHH Thương mại và Thủy sản Thu Hằng, tổ 23, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Thủy sản

81

Công ty cổ phần MICFOOD; Số 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Công ty cổ phần MICFOOD;

Số 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Công ty cổ phần MICFOOD;

Số 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây H, Hà Nội

Cá nước ngọt

82

Các cơ sở sản xuất nấm phía Bắc

Công ty TNHH hai thành viên thực phẩm lý tưởng Việt Nam: Số 46 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Các siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Nấm

83

Các vùng sản xuất rau an toàn của Hà Nội và các tnh, thành trong cả nước

Công ty TNHH thực phẩm Gia Hưng: Xóm trường Xuân, thôn trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Các siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Rau

84

HTX Công nghệ cao Gia Lâm

 

HTX Công nghệ cao Gia Lâm

Cam VietGAP

85

HTX DVNN Đông Dư

 

Siêu thị tại Hà Nội

i

86

Các hộ chăn nuôi bò sữa huyện Gia Lâm

Công ty sữa Vinamilk, Hanoimilk, IDP

Các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sữa tươi nguyên liệu

87

Các hộ chăn nuôi gia cầm quy mô lớn trên địa bàn Thành phố

Nhà máy giết mổ gia cầm Lan Vinh - Yên Thường, Gia Lâm

Các siêu thị và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Thịt gà

88

Các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn Thành phố

Công ty TNHH thực phẩm thương mại Thành Lợi, Thôn Đỗ Xá, X. Yên Thường, H. Gia Lâm

Công ty TNHH thực phm thương mại Thành Lợi, Thôn Đỗ Xá, X. Yên Thường, H. Gia Lâm

Thịt gia cầm

89

5ha với 50 hộ nông dân thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá

 

Công ty cổ phần công nghệ cao An Sinh

Rau an toàn

90

15ha với các hộ nông dân trong tổ nhóm PGS

 

Công ty chế biến thực phẩm Nhân Hòa

Rau an toàn

91

Cơ sở chăn nuôi Ngô Xuân Cường - xã Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Nội

Công ty TNHH Nguyên Hưng

Công ty TNHH Nguyên Hưng

Thịt lợn

92

Cơ sở chăn nuôi Cấn Thị Quy - xã Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội

HTX Đoài Phương

HTX Đoài Phương

Thịt gà

93

HTX Hương Bưởi Phúc Thọ

 

HTX Hương Bưởi Phúc Thọ

Bưởi

94

HTX Nông nghiệp Xuân Phú

 

HTX Nông nghiệp Xuân Phú

Rau

95

HTX Nông nghiệp Vân Phúc

 

HTX Nông nghiệp Vân Phúc

Rau

96

Các trang trại nuôi trên địa bàn Hà Nội

Nhà máy xử lý chế biến trứng gia cầm công nghệ cao Ba Huân Hà Nội- Huyện Phúc Thọ

Các siêu thị tại Hà Nội

Trứng gia cầm

97

Các hộ chăn nuôi đà điểu xã Tản Lĩnh, Vân Hòa

Hộ kinh doanh Tú Hường xã Vân Hòa, huyện Ba Vì

Hộ Phan Ngọc Tú

Thị, giò đà điểu

98

Tổ hợp tác nuôi ong mật Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Ba Vì

Thợp tác nuôi ong mật Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Ba Vì

Cơ sở mật ong Hoa Vinh, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì

Mật ong

99

Công ty Thực phẩm sạch RAVI - Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội

Công ty thực phẩm sạch RAVI - Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội

Hệ thống phân phối công ty RAVI

Rau xanh các loại

100

Các hộ trồng, chế biến chè xã Ba Trại, huyện Ba Vì

HTX nông nghiệp Ba Trại, xã Ba Trại, huyện Ba Vì,

HTX nông nghiệp Ba Trại, xã Ba Trại, huyện Ba Vì

Chè khô

101

HTX kinh doanh dịch vụ NN Đồng Thái

HTX kinh doanh dịch vụ NN Đồng Thái

Hộ Phùng Quốc Lượng

Khoai lang

102

HTX Nam Việt, xã Lam Đin, huyện Chương Mỹ

HTX Nam Việt, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ

HTX Nam Việt, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ

Trứng gà

103

HTX bưởi Núi Bé - Nam Phương Tiến

 

HTX bưởi Núi Bé - Nam Phương Tiến, Công ty Thái Dương

Bưởi

104

HTX Nông nghiệp Toàn Thắng

HTX Nông nghiệp Toàn Thắng

Các cửa hàng, siêu thị tại thành phố Hà Nội

Thịt lợn

105

HTX Rau quả Hồng Thái

HTX Rau quả Hồng Thái

Các cửa hàng, siêu thtại thành phố Hà Nội

Măng tây

106

Công ty C phn thực phẩm an toàn Vinh Hà

Công ty Cổ phn thực phẩm an toàn Vinh Hà

Các cửa hàng, siêu thị tại thành phố Hà Nội

Rau, củ

107

HTX chè an toàn Bc Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn

HTX chè an toàn Bắc Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn

Hộ Nguyễn Thị Quý, Bc Sơn, Sóc Sơn

Chè búp khô

108

HTX nông nghiệp Phú Minh, Phú Minh, Sóc Sơn

HTX nông nghiệp Phú Minh, Phú Minh, Sóc Sơn

Hộ Nguyễn Văn Quỳnh, Phú Minh, Sóc Sơn

Gạo nếp

109

Hội làm vườn Sóc Sơn, Bắc Phú, Sóc Sơn

Hội làm vườn Sóc Sơn, Bắc Phú, Sóc Sơn

Hộ Nguyễn Văn Hưng, Bắc Phú, Sóc Sơn

Bưởi

110

HTX sản xuất rau sạch Đông Anh, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh

HTX sản xuất rau sạch Đông Anh, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh

HTX sản xuất rau sạch Đông Anh, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh

Rau

111

Công ty C phn Rau an toàn Hải Anh-Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Công ty C phn Rau an toàn Hải Anh-Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Công ty Cphần Rau an toàn Hải Anh-Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Rau

112

Hp tác xã Dịch vụ thương mại rau an toàn Đầm Vân Trì

Hợp tác xã Dịch vụ thương mại rau an toàn Đầm Vân Trì

Hệ thống Siêu thị FiviMart Hà Nội

Rau, củ

113

Hợp tác xã Sông Hồng

 

Liên hiệp Hp tác xã Hoa Phong Sông Hồng

Quả

114

Công ty CP ĐTPT Phú Đức, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Công ty CP ĐTPT Phú Đức, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Công ty CP ĐTPT Phú Đức, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội, Cung cấp vào Công ty CP suất ăn hàng không Nội Bài

Rau

115

Các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện

Cơ sở giết mổ gia cầm Hoàng Văn Chiểu, xã Lê Lợi

Cơ sở giết mổ gia cầm Hoàng Văn Chiểu, xã Lê Lợi

Thịt gia cầm

116

Các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện

Cơ sở giết mổ gia cầm Mạc Mạnh Tưởng, xã Lê Lợi

Cơ sở giết mổ gia cầm Mạc Mạnh Tưởng, xã Lê Lợi

Thịt gia cầm

117

Công ty CP XD & PT TM Minh Phương, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

Công ty CP XD & PT TM Minh Phương, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

Các cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội

Nấm

118

Các xã viên trong HTX DV hoa cây cảnh Hồng Vân

Các xã viên trong HTX DV hoa cây cảnh Hồng Vân

Các xã viên trong HTX DV hoa cây cảnh Hồng Vân

Trà trùm ngây

119

Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Gia, xã Lê Lợi

Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Gia, xã Lê Lợi

Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Gia, xã Lê Lợi

Rau

120

Cơ sở Thanh Hà Việt Gap, xã Ninh Sở

Cơ sở Thanh Hà Việt Gap, xã Ninh Sở

Các cửa hàng, siêu thị tại thành phố Hà Nội

Rau

121

Hợp tác xã Tâm An, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội

Hợp tác xã Tâm An, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội

Các siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Rau

122

Hộ Phùng Ngọc Vĩnh - xã Bình Yên

Hộ Phùng Ngọc Vĩnh - xã Bình Yên

Công ty CP Đầu tư An Hòa - Hà Ni

Lợn hương

123

HTX NN Dị Nậu, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất

 

Các nhà hàng, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội

Đu đủ, rau

124

HTX NN Thạch Hòa, xã Thạch Hòa, Thạch Thất

 

Các nhà hàng, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội

Rau mm các loại

125

Trang trại chăn nuôi Tiến Thanh - Thôn Đại Áng, xã Đại Áng

Công ty Cphần thực phẩm Song Đạt - Ô số 1, dãy A, cơ sở giết mổ lợn Thịnh An - Thôn 3, xã Vạn Phúc

Công ty C phn thực phẩm Song Đạt - Ô số 1, dãy A, cơ sở giết mổ lợn Thịnh An - Thôn 3, xã Vạn Phúc

Thịt lợn

126

HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Mỹ - xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì

HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp An Phát - Xóm 9, thôn 3, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì

HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp An Phát - Xóm 9, thôn 3, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì

Rau

127

HTX Chăn nuôi Trung Châu

Cơ sở giết mổ Nguyễn Văn Thi, Trần Văn Trường - Điểm CN-TTCN làng nghề Đỉnh Dộc Bồ Câu, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Cơ sở chế biến nem Thái Cam - Số 2/41 Nguyễn Thái Học, Hộ Nguyễn Thị Dân - Số 43 Nguyễn Thái Học, Hộ Nguyễn Thị Tuyết - Số 37 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, Đan Phượng

Cơ sở chế biến nem Thái Cam - Số 2/41 Nguyễn Thái Học, Hộ Nguyễn Thị Dân - Số 43 Nguyễn Thái Học, Hộ Nguyễn Thị Tuyết - Số 37 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, Đan Phượng

Nem thính

128

Hộ Đặng Thị Cuối - Khu bãi non, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng

 

Hộ Đặng Thị Cuối - Khu bãi non, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng

Rau

129

Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ (Bãi Ni, Tám Chéo, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng)

 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ (Bãi Ni, Tám Chéo, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng)

Rau

130

Công ty TNHH Nam Thiệu, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh

 

Công ty TNHH Nam Thiệu, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh

Rau

131

Chuỗi sản xuất tiêu thụ lúa HTX NN Bồng Mạc; xã Liên Mạc, Mê Linh

Công ty giống cây trồng Trương ương, Số 1 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Các nhà hàng, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội

Gạo

132

Thành viên HTX DVNN Việt Doanh

 

HTX DVNN Việt Doanh, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

Rau

133

Thành viên HTX DVNN Khánh Phong

 

HTX DVNN Khánh Phong, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

Rau

134

HTX DVNN Thng Lợi; Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội

HTX DVNN Thắng Lợi; Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội

HTX DVNN Thắng Lợi; Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội

Rau

135

HTX Bưởi đỏ Đông Cao, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt

HTX Bưởi đỏ Đông Cao, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt

HTX Bưởi đỏ Đông Cao, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt

Bưởi đỏ

136

HTX dịch vụ Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, Ứng Hòa

 

HTX dịch vụ Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, Ứng Hòa

Bưởi

137

HTX nông sản An Việt, HTX NN Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa

HTX nông sản An Việt, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa

HTX nông sản An Việt, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa

Rau, củ, quả

138

HTXNN Miêng Hạ, HTXNN Trần Đăng - Hoa Sơn

 

HTX nông sản An Việt, HTX Đoàn Kết

Gạo

139

HTX NN Long Phú - Xã Long Phú , huyện Quốc Oai, Hà Nội

HTXNN Long Phú - Xã Long Phú , huyện Quốc Oai, Hà Nội

HTX NN Long Phú - Xã Long Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Chè

140

HTX Nông nghiệp Quảng Yên- xã Yên Sơn, Quốc Oai

HTX Nông nghiệp Quảng Yên, xã Yên Sơn, Quốc Oai

HTX nông sản an toàn Quốc Oai

Rau, củ

141

HTX Dịch vụ nông nghiệp Phương Bảng - Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội

HTX Dịch vụ nông nghiệp Phương Bảng - Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội

HTX Dịch vụ nông nghiệp Phương Bảng - Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội

Rau

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

 

ĐVT: Triệu đng

TT

Nội dung

ĐVT

Số lưng

Kinh phí thực hiện

Phân kỳ ngân sách hỗ trợ

Tỷ lệ %

Tng kinh phí

Vốn đối ứng

Kinh phí ngân sách hỗ trợ

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Ngân sách

Đối ứng

1

Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng dự án/Kế hoạch liên kết

Liên kết

50

15.000

0

15,000

2.000

4.000

3.000

3.000

3.000

100%

0%

2

Hỗ trợ hạ tầng phục Dự án liên kết

DA

25

653.800

500.000

153.800

4.000

36.800

38.300

36.600

38.100

24%

76%

3

Đào tạo vkỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường

Lóp

12

1.892

0

1.892

0

473

473

473

473

100%

0%

4

Tập huấn về kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường

Lóp

180

6.000

0

6.000

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

100%

0%

5

Hỗ trợ giống, vật tư (không quá 3 chu kỳ sản xuất).

Liên kết

50

325.400

162.700

162.700

1.700

41.000

40.000

40.000

40.000

50%

50%

6

Hỗ trợ bao bì, nhãn mác sản phẩm (không quá 3 chu kỳ sản xuất)

Liên kết

50

8.300

0

8.300

0

2.100

2.100

2.100

2.000

100%

0%

7

Hỗ trợ chuyn giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ và quản lý chất lượng đồng bộ

Liên kết

50

10.000

6.000

4.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

40%

60%

8

Tổ chức hội thảo chuyên đề

HT

5

500

0

500

100

100

100

100

100

100%

0%

9

Tchức Hội nghị triển khai, hội nghị sơ kết, Hội nghị tổng kết

HN

3

500

0

500

100

0

100

0

300

100%

0%

10

Kinh phí hoạt động Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định,...

 

 

2.492

0

2.492

492

500

500

500

500

100%

0%

11

Phối hợp với các báo của Trung ương và Hà Nội đăng tin, bài tuyên truyền về tình hình sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi

 

 

2.000

0

2.000

300

400

400

400

400

100%

0%

12

Xây dựng phóng sự phát trên Đài truyền hình tuyên truyền về tình hình sản xuất và kết quả sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi

Phóng sự

64

1.900

0

1.900

300

400

400

400

400

100%

0%

13

Đoàn đi học tập, trao đi kinh nghiệm trong nước và ngoài nước.

Đoàn

10

3.000

0

3.000

300

700

700

700

600

100%

0%

14

Biên soạn, in ấn phẩm sổ tay hướng dẫn

 

 

2.500

0

2.500

500

500

500

500

500

100%

0%

 

Tổng cộng

 

1.036.284

670.200

366.084

12.492

89.173

88.773

86.973

88.673

35%

65%

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi