Quyết định 1990/QĐ-UBND Quảng Nam 2023 điều chỉnh Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1990/QĐ-UBND

Quyết định 1990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1990/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:21/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG
NAM

______________

Số: 1990/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

Quảng Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ
công trình thủy lợi thuộc dự án Cảnh báo
an toàn, cắm mốc chỉ giới
phạm
vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 200/TTr-SNN&PTNT ngày 05/9/2023 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo về công trình thủy lợi tại Công văn số 2269/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 05/9/2023).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh; với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh

a) Số lượng mốc chỉ giới

- Điều chỉnh khối lượng mốc chỉ giới xác định hành lang bảo vệ đập, vùng lòng hồ các công trình thủy lợi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 từ 2.383 mốc thành 2.386 mốc, trong đó khu vực đầu mối là 387 mốc, đường viền lòng hồ 1.999 mốc; cụ thể:

+ Hồ Hố Giang: Điều chỉnh số lượng mốc từ 47 mốc thành 45 mốc (các mốc CTTL9 CTTL14 chuyển thành cọc (điểm tọa độ) để phục vụ quản lý).

+ Hồ Hóc Bầu: Điều chỉnh số lượng mốc từ 06 mốc thành 11 mốc.

- Các hồ còn lại số lượng mốc không thay đổi.

(Chi tiết danh mục hồ chứa, số lượng mốc sau điều chỉnh tại Phụ lục I kèm theo)

b) Vị trí, số hiệu và tọa độ các mốc, bảng tuyên truyền sau điều chỉnh: (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc và Nông Sơn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu


Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi