Quyết định 18/2020/QĐ-UBND Định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng, vật nuôi tỉnh Bình Dương​​

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:18/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Hùng Dũng
Ngày ban hành:12/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

_________

Số: 18/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 Bình Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tại Tờ trình số 1051/TTr-SNN ngày 04 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương (có các định mức kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Như Điều 4;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

- Cơ sở dữ liệu QG về PL (Sở Tư pháp);

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;

- LĐVP (Lg, Th), Thi, TH;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Mai Hùng Dũng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT MỘT SỐ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2020/QĐ-UBND ngày  12  tháng  8  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

_____________

Chương I. CÂY TRÔNG

Mục 1 . NHÓM CÂY ĂN TRÁI

1. Cây Măng cụt (định mức tính cho 01 ha)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ kinh doanh

Ghi chú

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4-6

Năm 7 trở đi

I

Giống

1

Trồng mới

Cây

100-156

10mx10m: 100 cây
8mx8m:

156 cây

2

Trồng dặm

%

5-10

II

Vật tư nông nghiệp

1

N

g/cây

170-180

270-300

370-480

470-580

680-713

2

P2O5

g/cây

160-166

260-300

360-400

460-540

650-938

3

K2O

g/cây

180-185

280-320

380-450

480-580

650-942

4

Phân HCVS

kg/cây

1-2

2-3

3-4

3-4

3-4

5

Vôi bột

kg/cây

0,5-1

0,5-1

1-1,5

6

Phân bón lá

lít

1-1,5

1-1,5

2-3

7

Thuốc xử lý đất

kg/ha

10-12

4-6

4-6

4-6

4-6

8

Thuốc diệt cỏ

lít

1,5-3

1,5-3

1-1,5

1-1,5

9

Thuốc trừ sâu

kg (lít)

0,5-1

0,5-1

0,5-1

1,5-3

1,5-3

10

Thuốc trừ bệnh

kg (lít)

1-2

1-2

2-3

2,5-5

2,5-5

III

Hệ thống tưới phun

1

Ống cấp 1: Ø60 mm

m

200

2

Ống cấp 2: Ø27 mm

m

1.350

3

Ống cấp 3: Ø21 mm

m

156

4

Khóa 60 mm

Cái

2

5

Bít Ø60 mm

Cái

2

6

T Ø60 mm

Cái

2

7

T Ø60 → Ø27 mm

Cái

28

8

T Ø27 → Ø21 mm

Cái

156

9

Béc phun

Cái

156

10

Nối ống Ø27 mm

Cái

14

11

Khóa Ø27 mm

Cái

28

12

Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

Cái

28

13

Keo dán

kg

1,5

14

Kẽm 2 mm

kg

12

15

Bộ máy bơm

Cái

1

-

Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

Cái

1

-

Lọc đĩa 2”

Cái

1

-

Lupbe 60 LD

Cái

2

-

Ống gân cổ trâu Ø60

m

5

-

Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

Cái

2

-

Ren trong Ø60

Cái

4

-

Ren ngoài Ø60

Cái

2

-

Khóa Ø60

Cái

3

-

Keo non

Cuộn

4

-

Cổ dê Ø60

Cái

2

-

Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

Cái

2

16

Bồn ngâm phân

Cái

1

17

Bồn hòa phân

Cái

1

18

Bộ hút phân

Cái

1

IV

Phần triển khai

1

Thời gian triển khai

năm

4

CB chỉ đạo không quá 9 tháng/năm

2

Tấp huấn kỹ thuật

Lần

2

2

1 ngày cho 1 lần tập huấn

3

Tham quan, hội thảo

Lần

1

1 ngày

4

Tổng kết

Lần

4

1 năm tổng kết 1 lần

5

Cán bộ chỉ đạo phụ trách

ha

5

2. Cây Sầu riêng (định mức tính cho 01 ha)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ kinh doanh

Ghi chú

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4-6

Năm 7 trở đi

I

Giống

1

Trồng mới

Cây

100-156

10mx10m: 100 cây
8mx8m:

156 cây

2

Trồng dặm

%

5-10

II

Vật tư nông nghiệp

1

N

g/cây

170-180

270-300

370-480

470-580

570-680

2

P2O5

g/cây

160-166

260-300

360-400

460-540

560-650

3

K2O

g/cây

180-185

280-320

380-450

480-580

580-650

4

Phân HCVS

kg/cây

1-2

2-3

3-4

3-4

3 - 4

5

Phân bón lá

lít

2-3

2 - 3

6

Vôi bột

kg/cây

0,5 - 1

0,5-1

1 - 1,5

7

Thuốc xử lý đất

kg/ha

10 - 12

4 - 6

4 - 6

4-6

4 - 6

8

Thuốc diệt cỏ

lít

1,5 - 3

1,5 - 3

1 - 1,5

1 - 1,5

9

Thuốc trừ sâu

Kg (lít)

0,5 - 1

0,5 - 1

0,5 - 1

1,5 - 3

1,5 - 3

10

Thuốc trừ bệnh

Kg (lít)

1 - 2

1 - 2

2 - 3

2,5 - 5

2,5 - 5

III

Hệ thống tưới phun

1

Ống cấp 1: Ø60 mm

m

200

2

Ống cấp 2: Ø27 mm

m

1350

3

Ống cấp 3: Ø21 mm

m

156

4

Khóa 60 mm

Cái

2

5

Bít Ø60 mm

Cái

2

6

T Ø60 mm

Cái

2

7

T Ø60 → Ø27 mm

Cái

28

8

T Ø27 → Ø21 mm

Cái

156

9

Béc phun

Cái

156

10

Nối ống Ø27 mm

Cái

14

11

Khóa Ø27 mm

Cái

28

12

Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

Cái

28

13

Keo dán

kg

1,5

14

Kẽm 2 mm

kg

12

15

Bộ máy bơm

Cái

1

-

Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

Cái

1

-

Lọc đĩa 2”

Cái

1

-

Lupbe 60 LD

Cái

2

-

Ống gân cổ trâu Ø60

m

5

-

Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

Cái

2

-

Ren trong Ø60

Cái

4

-

Ren ngoài Ø60

Cái

2

-

Khóa Ø60

Cái

3

-

Keo non

Cuộn

4

-

Cổ dê Ø60

Cái

2

-

Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

Cái

2

16

Bồn ngâm phân

Cái

1

17

Bồn hòa phân

Cái

1

18

Bộ hút phân

Cái

1

IV

Công lao động

1

Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

Công

150

2

Đào hố trồng và bón lót

Công

20

3

Trồng cây

Công

5

4

Làm cỏ, tỉa cành

Công

40

20

20

20

20

5

Bón phân

Công

40

20

20

20

20

6

Đắp bồn, vét mương

Công

20

20

20

20

20

7

Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

Công

20

8

Công quản lý, vận hành HTT

Công

10

5

5

20

20

9

Phun thuốc, phân bón lá

Công

35

25

25

24

24

10

Thu hoạch

Công

30

30

V

Phần triển khai

1

Thời gian triển khai

năm

4

CB chỉ đạo không quá 9 tháng/năm

2

Tấp huấn kỹ thuật

Lần

2

2

1 ngày cho 1 lần tập huấn

3

Tham quan, hội thảo

Lần

1

1 ngày

4

Tổng kết

Lần

4

1 năm tổng kết 1 lần

5

Cán bộ chỉ đạo phụ trách

ha

5

3. Cây Mít (định mức tính cho 01 ha)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ kinh doanh

Ghi chú

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm thứ 4 trở đi

I

Giống

1

Trồng mới

Cây

204 - 278

6m x 6m: 278 cây
7m x 7m: 204 cây

2

Trồng dặm

%

5

II

Vật tư nông nghiệp

1

N

g/cây

50 -70

100 - 140

140 - 160

230 - 250

2

P25

g/cây

50 - 70

100 - 140

150 - 180

230 - 250

3

K2O

g/cây

25 - 40

50 - 70

80 - 100

130 - 160

4

Phân HCVS

Kg/cây

1 - 2

1 - 2

1 - 2

2 - 3

5

Vôi bột

Kg/cây

0,5 - 1

1 - 1,5

6

Thuốc xử lý đất

Kg/ha

10 - 12

4 - 6

4 - 6

4 - 6

7

Thuốc diệt cỏ

Lít

1,5 - 3

1,5 - 3

1 - 1,5

8

Thuốc trừ sâu

Kg(lít)

0,5 - 1

0,5 - 1

1,5 - 2

1,5 - 2

9

Thuốc trừ bệnh

Kg(lít)

0,5 - 1,5

1,6 - 3,2

1,6 - 3,2

1,6 - 3,2

III

Hệ thống tưới phun

1

Ống cấp 1: Ø60 mm

m

200

2

Ống cấp 2: Ø27 mm

m

1767

3

Ống cấp 3: Ø21 mm

m

278

4

Khóa 60 mm

Cái

2

5

Bít Ø60 mm

Cái

2

6

T Ø60 mm

Cái

2

7

T Ø60 → Ø27 mm

Cái

36

8

T Ø27 → Ø21 mm

Cái

278

9

Béc phun

Cái

278

10

Nối ống Ø27 mm

Cái

18

11

Khóa Ø27 mm

Cái

36

12

Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

Cái

36

13

Keo dán

kg

1,5

14

Kẽm 2 mm

kg

12

15

Bộ máy bơm

Cái

1

-

Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

Cái

1

-

Lọc đĩa 2”

Cái

1

-

Lupbe 60 LD

Cái

2

-

Ống gân cổ trâu Ø60

m

5

-

Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

Cái

2

-

Ren trong Ø60

Cái

4

-

Ren ngoài Ø60

Cái

2

-

Khóa Ø60

Cái

3

-

Keo non

Cuộn

4

-

Cổ dê Ø60

Cái

2

-

Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

Cái

2

16

Bồn ngâm phân

Cái

1

17

Bồn hòa phân

Cái

1

18

Bộ hút phân

Cái

1

IV

Công lao động

1

Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

Công

20

2

Đào hố trồng và bón lót

Công

30

3

Trồng cây

Công

10

4

Làm cỏ, tỉa cành

Công

30

30

30

30

5

Bón phân

Công

4

5

6

10

6

Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

Công

20

7

Phun thuốc

Công

8

10

10

12

8

Thu hoạch

Công

40

4. Cây Bòn bon (định mức tính cho 01 ha)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ  kinh doanh

Ghi chú

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm thứ 4 trở đi

I

Giống

1

Trồng mới

Cây

84 - 100

10mx10m:100 cây

10mx12m: 84 cây

2

Trồng dặm

%

5 - 10

II

Vật tư nông nghiệp

1

N

g/cây

50 -70

100 - 140

140 - 160

230 - 250

2

P25

g/cây

50 - 70

100 - 140

150 - 180

230 - 250

3

K2O

g/cây

25 - 40

50 - 70

80 - 100

130 - 160

4

Phân HCVS

Kg/cây

1 - 1,5

1,5 -  2

1,5 -  2

2,5 - 3

5

Vôi bột

Kg/cây

0,5 - 1

0,5 - 1

6

Thuốc xử lý đất

Kg/ha

10 - 12

4 - 6

4 - 6

4 - 6

7

Thuốc diệt cỏ

Lít

1,5 - 3

1,5 - 3

1 - 1,5

8

Thuốc trừ sâu

Kg(lít)

0,5 - 1

0,5 - 1

1,5 - 2

1,5 - 2

9

Thuốc trừ bệnh

Kg(lít)

0,5 - 1,5

1 - 1,5

1,6 - 3,2

1,6 - 3,2

III

Hệ thống tưới phun

1

Ống cấp 1: Ø60 mm

m

200

2

Ống cấp 2: Ø27 mm

m

1100

3

Ống cấp 3: Ø21 mm

m

100

4

Khóa 60 mm

Cái

2

5

Bít Ø60 mm

Cái

2

6

T Ø60 mm

Cái

2

7

T Ø60 → Ø27 mm

Cái

22

8

T Ø27 → Ø21 mm

Cái

100

9

Béc phun

Cái

100

10

Nối ống Ø27 mm

Cái

11

11

Khóa Ø27 mm

Cái

22

12

Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

Cái

22

13

Keo dán

kg

1,5

14

Kẽm 2 mm

kg

12

15

Bộ máy bơm

Bộ

1

-

Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

Cái

1

-

Lọc đĩa 2”

Cái

1

-

Lupbe 60 LD

Cái

2

-

Ống gân cổ trâu Ø60

m

5

-

Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

Cái

2

-

Ren trong Ø60

Cái

4

-

Ren ngoài Ø60

Cái

2

-

Khóa Ø60

Cái

3

-

Keo non

Cuộn

4

-

Cổ dê Ø60

Cái

2

-

Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

Cái

2

16

Bồn ngâm phân

Cái

1

17

Bồn hòa phân

Cái

1

18

Bộ hút phân

Cái

1

IV

Công lao động

1

Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

Công

150

0

0

2

Đào hố trồng và bón lót

Công

20

0

0

3

Trồng cây

Công

5

0

0

4

Làm cỏ, tỉa cành

Công

40

20

20

20

5

Bón phân

Công

40

20

20

20

6

Đắp bồn, vét mương

Công

20

20

20

20

7

Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

Công

20

0

0

8

Công quản lý, vận hành HTT

Công

10

5

5

20

9

Phun thuốc BVTV, phân bón lá

Công

35

25

25

24

10

Thu hoạch

Công

30

5. Cây Chôm chôm (định mức tính cho 01 ha)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ kinh doanh

Ghi chú

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm thứ 4 trở đi

I

Giống

1

Trồng mới

Cây

178 - 278

7m x 8m:

178 cây
6m x 6m: 278 cây

2

Trồng dặm

%

5 - 10

II

Vật tư nông nghiệp

1

N

g/cây

60 - 65

120 - 130

160 - 200

300 - 350

2

P2O5

g/cây

40 - 50

90 - 95

180 - 220

220 - 250

3

K2O

g/cây

60 - 65

90 - 120

160 - 200

160 - 200

4

Phân bón lá

lít

2 - 3

5

Phân hữu cơ vi sinh

Kg/cây

1 - 1,5

1,5 - 2

2 - 3

2 - 3

6

Vôi bột

Kg/cây

0,5 - 1

0,5 - 1

7

Thuốc xử lý đất

Kg/ha

10 - 12

4 - 6

4 - 6

4 - 6

8

Thuốc diệt cỏ

Lít

1,5 - 3

1,5 - 3

1 - 1,5

9

Thuốc trừ sâu

Kg(lít)

1 - 1,5

1 - 1,5

1,5 - 3

1,5 - 3

10

Thuốc trừ bệnh

Kg(lít)

0,5 - 1,5

2 - 3

2,5 - 5

2,5 - 5

III

Hệ thống tưới phun

1

Ống cấp 1: Ø60 mm

m

200

2

Ống cấp 2: Ø27 mm

m

1767

3

Ống cấp 3: Ø21 mm

m

278

4

Khóa 60 mm

Cái

2

5

Bít Ø60 mm

Cái

2

6

T Ø60 mm

Cái

2

7

T Ø60 → Ø27 mm

Cái

36

8

T Ø27 → Ø21 mm

Cái

278

9

Béc phun

Cái

278

10

Nối ống Ø27 mm

Cái

18

11

Khóa Ø27 mm

Cái

36

12

Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

Cái

36

13

Keo dán

kg

1,5

14

Kẽm 2 mm

kg

12

15

Bộ máy bơm

Cái

1

-

Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

Cái

1

-

Lọc đĩa 2”

Cái

1

-

Lupbe 60 LD

Cái

2

-

Ống gân cổ trâu Ø60

m

5

-

Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

Cái

2

-

Ren trong Ø60

Cái

4

-

Ren ngoài Ø60

Cái

2

-

Khóa Ø60

Cái

3

-

Keo non

Cuộn

4

-

Cổ dê Ø60

Cái

2

-

Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

Cái

2

16

Bồn ngâm phân

Cái

1

17

Bồn hòa phân

Cái

1

18

Bộ hút phân

Cái

1

IV

Công lao động

1

Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

Công

150

2

Đào hố trồng và bón lót

Công

20

3

Trồng cây

Công

5

4

Làm cỏ, tỉa cành

Công

20

50

55

24

5

Bón phân

Công

20

20

20

16

6

Đắp bồn, vét mương

Công

0

20

20

20

7

Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

Công

20

8

Công quản lý, vận hành HTT

Công

5

5

5

20

9

Phun thuốc BVTV, phân bón lá

Công

15

20

30

20

10

Thu hoạch

Công

16

6. Cây Bưởi  (định mức tính cho 01 ha)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ kinh doanh

Ghi chú

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm thứ 4 trở đi

I

Giống

1

Trồng mới

Cây

178 -208

7m  x  8m: 178 cây 6m  x  8m: 208 cây

2

Trồng dặm

%

5 - 10

II

Vật tư nông nghiệp

1

N

g/cây

50 - 60

180 - 185

270 - 280

270 - 280

2

P2O5

g/cây

160 - 170

160 - 170

160 - 170

160 - 170

3

K2O

g/cây

35 - 45

350 - 370

350 - 370

470 - 490

4

Phân Hữu   cơ vi sinh

Kg/cây

0,5 - 1

1 - 1,5

2 - 3

2 - 3

5

Phân bón lá

Lít

1 - 1,5

2 - 3

6

Vôi bột

Kg/cây

0,5 - 1

0,5 - 1

0,8 - 1

0,8 - 1

7

Thuốc xử lý đất

Kg/ha

10 - 12

4 - 6

4 - 6

4 - 6

8

Thuốc diệt cỏ

Lít

1,5 - 3

1,5 - 3

1 - 1,5

9

Thuốc trừ sâu

Kg(lít)

1,5 - 3

1,5 - 3

1,5 - 3,5

1,5 - 3,5

10

Thuốc trừ bệnh

Kg(lít)

0,5 - 1,5

1 - 2,5

2 - 3

2 - 3

11

Thuốc xử lý ra hoa

Chai

5

01 chai: 100ml

III

Hệ thống tưới phun

1

Ống cấp 1: Ø60 mm

m

200

2

Ống cấp 2: Ø27 mm

m

1.767

3

Ống cấp 3: Ø21 mm

m

334

4

Khóa 60 mm

Cái

2

5

Bít Ø60 mm

Cái

2

6

T Ø60 mm

Cái

2

7

T Ø60 → Ø27 mm

Cái

36

8

T Ø27 → Ø21 mm

Cái

334

9

Béc phun

Cái

334

10

Nối ống Ø27 mm

Cái

18

11

Khóa Ø27 mm

Cái

36

12

Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

Cái

36

13

Keo dán

kg

1,5

14

Kẽm 2 mm

kg

12

15

Bộ máy bơm

Cái

1

-

Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

Cái

1

-

Lọc đĩa 2”

Cái

1

-

Lupbe 60 LD

Cái

2

-

Ống gân cổ trâu Ø60

m

5

-

Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

Cái

2

-

Ren trong Ø60

Cái

4

-

Ren ngoài Ø60

Cái

2

-

Khóa Ø60

Cái

3

-

Keo non

Cuộn

4

-

Cổ dê Ø60

Cái

2

-

Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

Cái

2

16

Bồn ngâm phân

Cái

1

17

Bồn hòa phân

Cái

1

18

Bộ hút phân

Cái

1

IV

Công lao động

1

Chuẩn bị đất trồng (đào mương nền đất thấp, xử lý thực bì)

Công

150

2

Đào hố trồng và bón lót

Công

20

3

Trồng cây

Công

5

4

Làm cỏ, tỉa cành

Công

20

20

20

20

5

Bón phân

Công

20

20

20

20

6

Đắp bồn, vét mương

Công

0

20

20

15

7

Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

Công

20

8

Công quản lý, vận hành HTT

Công

5

5

5

20

9

Phun thuốc BVTV, phân bón lá

Công

15

20

25

24

10

Thu hoạch

20

V

Phần triển khai

1

Thời gian triển khai

năm

4

CB chỉ đạo không quá 9 tháng/năm

2

Tấp huấn kỹ thuật

Lần

1

1

1 ngày cho 1 lần tập huấn

3

Tham quan, hội thảo

Lần

1

1 ngày

4

Tổng kết

Lần

1

1 ngày

5

Cán bộ chỉ đạo phụ trách

ha

5

7. Cây Cam  (định mức tính cho 01 ha)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ kinh doanh

Ghi chú

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm thứ 4 trở đi

I

Giống

1

Trồng mới 

Cây

833-1.111

3m x 4m: 833 cây
3m x 3m: 1.111 cây

2

Trồng dặm

%

5 - 10

II

Vật tư nông nghiệp

1

N

g/cây

40 - 50

130 - 140

180 - 190

180 - 190

2

P2O5

g/cây

100 - 130

120 - 130

120 - 130

130 - 140

3

K2O

g/cây

20 - 30

190 - 210

310 - 330

310 - 330

4

Phân hữu cơ vi sinh

Kg/cây

0,3 - 0,6

0,5 - 1

1 - 1,5

1 - 1,5

5

Phân bón lá

lit

1 - 1,5

2 - 3

6

Vôi bột

Kg/cây

0,3 - 0,5

0,3 - 0,5

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

7

Thuốc xử lý đất

Kg/ha

10 - 12

4 - 6

4 - 6

4 - 6

8

Thuốc diệt cỏ

Lít

1,5 - 3

1,5 - 3

1 - 1,5

9

Thuốc trừ sâu

Kg(lít)

1,5 - 3

1,5 - 3

1,5 - 3,5

1,5 - 3,5

10

Thuốc trừ bệnh

Kg(lít)

0,5 - 1,5

1 - 2,5

2 - 3

2 - 3

11

Thuốc xử lý ra hoa

Chai

5

01 chai: 100ml

III

Hệ thống tưới phun

1

Ống cấp 1: Ø60 mm

m

200

2

Ống cấp 2: Ø27 mm

m

2600

3

Ống cấp 3: Ø21 mm

m

833

4

Khóa 60 mm

Cái

2

5

Bít Ø60 mm

Cái

2

6

T Ø60 mm

Cái

2

7

T Ø60 → Ø27 mm

Cái

52

8

T Ø27 → Ø21 mm

Cái

833

9

Béc phun

Cái

833

10

Nối ống Ø27 mm

Cái

26

11

Khóa Ø27 mm

Cái

52

12

Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

Cái

52

13

Keo dán

kg

1,5

14

Kẽm 2 mm

kg

12

15

Bộ máy bơm

Cái

1

-

Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

Cái

1

-

Lọc đĩa 2”

Cái

1

-

Lupbe 60 LD

Cái

2

-

Ống gân cổ trâu Ø60

m

5

-

Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

Cái

2

-

Ren trong Ø60

Cái

4

-

Ren ngoài Ø60

Cái

2

-

Khóa Ø60

Cái

3

-

Keo non

Cuộn

4

-

Cổ dê Ø60

Cái

2

-

Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

Cái

2

16

Bồn ngâm phân

Cái

1

17

Bồn hòa phân

Cái

1

18

Bộ hút phân

Cái

1

IV

Công lao động

1

Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

Công

150

0

0

2

Đào hố trồng và bón lót

Công

60

0

0

3

Trồng cây

Công

15

0

0

4

Làm cỏ, tỉa cành

Công

60

60

60

60

5

Bón phân

Công

60

60

60

60

6

Đắp bồn, vét mương

Công

0

60

60

45

7

Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

Công

60

0

0

8

Công quản lý, vận hành HTT

Công

5

5

5

20

9

Phun thuốc BVTV, phân bón lá

Công

15

20

20

25

10

Thu hoạch

60

V

Phần triển khai

1

Thời gian triển khai

năm

4

2

Tấp huấn kỹ thuật

Lần

1

1

1 ngày

3

Tham quan, hội thảo

Lần

1

1 ngày

4

Tổng kết

Lần

1

1

1

1

5

Cán bộ chỉ đạo phụ trách

ha

5

Không quá 9 tháng/năm

8. Cây Quýt (định mức tính cho 01 ha)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời kỳ kinh doanh

Ghi chú

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm thứ 4 trở đi

I

Giống

1

Trồng mới 

Cây

833-1.111

3m x 4m: 833 cây
3m x 3m: 1.111 cây

2

Trồng dặm

%

5 - 10

II

Vật tư nông nghiệp

1

N

g/cây

40 - 50

130 - 140

180 - 190

180 - 190

2

P2O5

g/cây

100 - 130

120 - 130

120 - 130

130 - 140

3

K2O

g/cây

20 - 30

190 - 210

310 - 330

310 - 330

4

Phân hữu cơ vi sinh

Kg/cây

0,3 - 0,6

0,5 - 1

1 - 1,5

1 - 1,5

5

Phân bón lá

lit

1 - 1,5

2 - 3

6

Vôi bột

Kg/cây

0,3 - 0,5

0,3 - 0,5

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

7

Thuốc xử lý đất

Kg/ha

10 - 12

4 - 6

4 - 6

4 - 6

8

Thuốc diệt cỏ

Lít

1,5 - 3

1,5 - 3

1 - 1,5

9

Thuốc trừ sâu

Kg(lít)

1,5 - 3

1,5 - 3

1,5 - 3,5

1,5 - 3,5

10

Thuốc trừ bệnh

Kg(lít)

0,5 - 1,5

1 - 2,5

2 - 3

2 - 3

11

Thuốc xử lý ra hoa

Chai

5

01 chai: 100ml

III

Hệ thống tưới nước tiết kiệm (phương pháp tưới gốc)

1

Ống cấp 1: Ø60 mm

m

200

2

Ống cấp 2: Ø27 mm

m

3434

3

Ống cấp 3: Ø21 mm

m

1.333

4

Khóa 60 mm

Cái

2

5

Bít Ø60 mm

Cái

2

6

T Ø60 mm

Cái

2

7

T Ø60 → Ø27 mm

Cái

70

8

T Ø27 → Ø21 mm

Cái

1333

9

Béc phun

Cái

1333

10

Nối ống Ø27 mm

Cái

35

11

Khóa Ø27 mm

Cái

70

12

Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

Cái

70

13

Keo dán

kg

1,5

14

Kẽm 2 mm

kg

12

15

Máy bơm

Cái

1

-

Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

Cái

1

-

Lọc đĩa 2”

Cái

1

-

Lupbe 60 LD

Cái

2

-

Ống gân cổ trâu Ø60

m

5

-

Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

Cái

2

-

Ren trong Ø60

Cái

4

-

Ren ngoài Ø60

Cái

2

-

Khóa Ø60

Cái