Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Hải Phòng mức hỗ trợ cho người có lợn mắc bệnh dịch tả

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đình Chuyến
Ngày ban hành: 06/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Phòng, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI CÓ LỢN MẮC BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI BUỘC PHẢI TIÊU HỦY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

--------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về quy định chế độ báo cáo giá thị trường;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1497/STC-HCSN ngày 24 tháng 5 năm 2019 về việc mức giá hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc dịch tả lợn Châu Phi; của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 11/BCTĐ-STP ngày 11 tháng 4 năm 2019, Văn bản số 795/STP-XD&KTVB ngày 23 tháng 5 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy từ khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Đối với lợn con, lợn thịt các loại (lợn hơi): Hỗ trợ bằng 80% giá thị trường tại thời điểm buộc phải tiêu hủy.

2. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại (lợn hơi) tại thời điểm buộc phải tiêu hủy.

3. Giá thị trường làm căn cứ tính mức hỗ trợ thực hiện theo Báo cáo giá thị trường hàng tháng của Sở Tài chính tổng hợp trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Hiệu lực của văn bản

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các trường hợp đã được thanh toán hỗ trợ theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố thì không phải tính lại mức hỗ trợ theo Quyết định này. Tất cả các trường hợp chưa được thanh toán hỗ trợ thì thực hiện theo mức hỗ trợ quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức khảo sát, chịu trách nhiệm tổng hợp giá thị trường thịt lợn hơi hàng tháng trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan quản lý chuyên ngành) tổng hợp trước ngày 22 hàng tháng.

2. Giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục Thống kê thành phố Hải Phòng tổng hợp báo cáo giá thị trường thịt lợn hơi hàng tháng gửi Sở Tài chính trước ngày 24 hàng tháng.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp báo cáo giá thị trường của các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Cục Thống kê thành phố Hải Phòng; thực hiện tính giá thị trường thịt lợn hơi bình quân tháng theo quy định và công bố vào ngày 25 hàng tháng để các địa phương thực hiện hỗ trợ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Cục Thống kê thành phố Hải Phòng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Hải Phòng;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP; các PCVP UBND TP;
- Công báo thành phố;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Báo HP; Đài PTTT HP;
- Như Điều 4;
- Các sở, ban, ngành TP;
- Phòng: VX-NC, TC-NS;
- CV: NN, TC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực