Quyết định 14/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động ngoài tỉnh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

__________

Số: 14/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bình Định, ngày 08 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019
của UBND tỉnh Bình Định

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 681/SNN-TS ngày 02/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND như sau:
“2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin về tàu cá đăng ký cập cảng, neo đậu và thông qua hàng hóa thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá, lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư các tỉnh, thành phố ven biển để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá tỉnh Bình Định vi phạm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp”.
Điều 2. Bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND như sau:
Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2021.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Vụ Pháp chế - Bộ NN và PTNT;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;

TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

Ủy ban MTTQVN tỉnh;

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

CT UBND tỉnh;

Các PCT UBND tỉnh;

PVP NN;

Lưu: VT, K13 (35b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 14/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 08/04/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực