Quyết định 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Lâm Đồng năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
Số: 1227/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Lâm Đồng, ngày 04 tháng 06 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2015
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 912/STC-HCSN ngày 12/5/2015 và văn bản số 1082/STC-HCSN ngày 01/6/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Lâm Đồng năm 2015, cụ thể như sau:
1. Tổng kinh phí: 5.909 triệu đồng (Năm tỷ, chín trăm lẻ chín triệu đồng);
2. Bố trí cho các nội dung cụ thể sau:
a) Hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng: 3.179 triệu đồng;
b) Hỗ trợ chuyển đổi giống vật nuôi: 1.812 triệu đồng;
c) Hỗ trợ kỹ thuật: 818 triệu đồng;
d) Tổ chức thực hiện: 100 triệu đồng.
Chi tiết tại Phụ lục kèm theo
3. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện và giải ngân, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP;
- Lưu: VT, NN, TC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S
 
PHỤ LỤC
CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
 
 
Đvt: triệu đồng

Stt
Nội dung
Tổng cộng
Địa phương, đơn vị thực hiện
SNN
Đà Lạt
Lc Dương
Đơn Dương
Đức Trọng
Lâm Hà
Di Linh
Đam rông
Bảo Lâm
Bảo Lc
Đạ Huoai
Đạ Tẻh
Cát tiên
I
Chuyển đổi giống cây trồng
3.179
0
155
295
230
370
410
299
260
270
210
150
350
180
1
Cà phê
1.255
0
25
170
0
200
200
150
200
150
100
0
60
0
1.1
Cà phê trồng mới
45
 
25
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
Cà phê chuyển đổi giống
1.210
 
 
150
 
200
200
150
200
150
100
 
60
 
2
Dâu tằm
429
 
 
 
 
50
140
79
 
 
50
 
110
 
3
Cây ăn quả
600
 
70
70
80
70
70
70
 
70
 
100
 
 
4
Lúa
240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120
120
5
Cỏ chăn nuôi
375
 
 
55
100
50
 
 
 
50
 
 
60
60
6
Cây trồng khác
280
 
60
 
50
 
 
 
60
 
60
50
 
 
II
Hỗ trợ chuyển đổi giống vật nuôi
1.812
663
0
90
120
50
80
65
190
50
0
150
160
194
1
Bò thịt (bò đực giống, bò cái sinh sản)
420
 
 
50
50
50
 
 
70
50
 
50
50
50
2
Trâu thịt
174
 
 
40
 
 
 
 
50
 
 
 
40
44
3
Heo
555
 
 
 
70
 
80
65
70
 
 
100
70
100
4
Tinh giới tính bò sữa
663
663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III
Kinh phí hỗ trợ kỹ thuật
818
268
150
100
0
50
0
0
0
0
50
100
0
100
1
Xây dựng các mô hình điểm trong sản xuất
550
 
150
100
 
50
 
 
 
 
50
100
 
100
2
Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy trình kỹ thuật mới trong canh tác, chăm sóc cây trồng vật nuôi
60
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Khảo sát, đánh giá, lựa chọn các cây trồng mới đưa vào danh mục SXKD
58
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Mô hình ghép cải tạo nâng cao chất lượng vườn điều bền vững tại Lâm Đồng năm 2014-2015
150
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
Tổ chức thc hin
100
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Đánh giá tổng kết và xây dựng đề án giai đoạn 2016-2020
50
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Kinh phí quản lý
50
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
5.909
1.031
305
485
350
470
490
364
450
320
260
400
510
474

thuộc tính Quyết định 1227/QĐ-UBND

Quyết định 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Lâm Đồng năm 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1227/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm S
Ngày ban hành:04/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi