Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Bình Dương phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

_____________

Số: 12/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Bình Dương, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết s 16/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 464/TTr-SNN ngày 13 tháng 3 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xut và tiêu thụ sản phm nông nghiệp có phạm vi thực hiện giới hạn trong một huyện, thị xã, thành ph, có tng kinh phí đầu tư dưới 05 tỷ đồng/dự án hoặc kế hoạch đề nghị liên kết được phê duyệt và ngân sách nhà nước hỗ trợ liên kết được cân đối toàn bộ từ nguồn ngân sách cấp huyện quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020./.

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Bộ NN&PTNT;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cơ sở dữ liệu QG về PL (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

 Trần Thanh Liêm

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực