Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc sửa Quy định về nhân viên thú y cấp xã

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
Số: 10/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 3 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, QUẢN LÝ VÀ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2014/QĐ-UBND NGÀY 11/3/2014 CỦA UBND TỈNH
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;
Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18/6/2012;
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y;
Căn cứ Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Thông tư 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã;
Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/8/2016 của Bộ Nông nghiệp &PTNT Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 119/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp &PTNT tại Tờ trình số 46 /TTr- SNN&PTNT ngày 16/02/2017, kèm báo cáo kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật số 106/BC-STP ngày 22/02/2017 của Sở Tư pháp.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
1. Sửa đổi cụm từ “ Chi cục Thú y” thành cụm từ “Chi cục Chăn nuôi và Thú y”, sửa đổi cụm từ “Trạm Thú y” thành cụm từ “Trạm Chăn nuôi và Thú y” trong toàn bộ nội dung Quy định.
2. Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung Điều 4. Đối tượng tuyển chọn như sau: Điều 4. Đối tượng tuyển chọn: Là người có bằng chuyên môn ngành thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản từ trung cấp trở lên, có đủ điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã như sau:
3.1. Bỏ Khoản 1.
3.2. Khoản 2. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn:
- Trình độ đào tạo: Có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản;
- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
+ Hiểu biết và chấp hành các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan;
+ Nắm bắt và đánh giá được tình hình phát triển chăn nuôi động vật, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý;
+ Có kiến thức nhận biết dịch bệnh động vật trên địa bàn quản lý;
+ Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thú y;
+ Có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện quy định pháp luật về thú y;
+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Bảo đảm độ tuổi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.
4. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 của Điều 6. Quy trình tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã như sau:
b) Trường hợp có nhiều người đủ tiêu chuẩn theo quy định thì ưu tiên lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Người có trình độ cao hơn về chuyên môn. Trong trường hợp có nhiều người cùng trình độ chuyên môn thì lấy người có điểm trung bình chung học tập cao hơn, nếu điểm trung bình chung học tập bằng nhau thì lấy người có điểm trung bình chung tốt nghiệp cao hơn.
- Người có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.
- Thương binh.
- Người hưởng chính sách như thương binh.
- Con liệt sĩ.
- Con thương binh.
- Con của người hưởng chính sách như thương binh.
- Người dân tộc ít người.
- Người thuộc hộ nghèo.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Hội đồng tuyển chọn lập biên bản, danh sách và hồ sơ những người được tuyển chọn gửi Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
5. Bổ sung thêm Điểm d Khoản 3 của Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan như sau:
d, Giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ với người lao động để đảm nhận công việc của nhân viên thú y cấp xã trong các trường hợp sau:
- Tạm thời thay thế nhân viên thú y cấp xã nghỉ hưu; nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian chờ tuyển mới nhân viên thú y cấp xã.
- Tạm thời thay thế nhân viên thú y cấp xã nghỉ chế độ thai sản; nghỉ điều trị bệnh dài ngày hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và nhân viên thú y cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPCT, CPVP;
- Các Sở, ban, ngành.đoàn thể tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, TT Công báo;
- Như Điều 2;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, NN3
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

thuộc tính Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành:31/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi