Quyết định 01/2019/QĐ-UBND Quảng Bình về đóng mới, thuê, mua tàu cá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2959/TTr-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PT- TH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT (02). LCT (50)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 /2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có liên quan đến việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển, tàu cá hoạt động trong nội địa.

Chương II

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN

Điều 3. Tiêu chí đặc thù để cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Bình cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Bình đối với cá nhân;

b) Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;

c) Đối với đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế đóng mới tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

d) Có Phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, hiệu quả, khả thi.

2. Đối với cải hoán tàu cá

a) Theo quy định tại Điểm b, d Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá đã được đăng ký tại tỉnh Quảng Bình;

c) Đối với cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất sau cải hoán từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế cải hoán tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

a) Theo quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá thuê, mua đã được đăng ký, đăng kiểm theo quy định;

c) Tuổi vỏ tàu không quá 10 năm.

4. Trường hợp số lượng tổ chức, cá nhân cùng đáp ứng các tiêu chí nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, thì xem xét thêm các tiêu chí ưu tiên sau:

a) Thứ tự ưu tiên: Tàu cải hoán; tàu đóng mới; tàu thuê, mua;

b) Ưu tiên tàu có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, hiệu quả, khả thi hơn;

c) Ưu tiên tàu làm các nghề: chụp mực, lưới vây, câu, lưới rê;

d) Ưu tiên tàu có kích thước chiều dài lớn nhất lớn hơn; tàu có vỏ đóng bằng vật liệu mới.

Điều 4. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá của tổ chức, cá nhân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi tổ chức có chứng nhận đăng ký kinh doanh; cá nhân đăng ký thường trú) tổ chức xét duyệt hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp văn bản chấp thuận. Trường hợp không cấp văn bản chấp thuận phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

Điều 5. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Bình cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Bình đối với cá nhân;

b) Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;

c) Chỉ được phép đóng mới tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;

d) Phù hợp với quy hoạch của địa phương.

2. Đối với cải hoán tàu cá

a) Theo quy định tại Điểm b, d Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá đã được đăng ký tại tỉnh Quảng Bình;

c) Tàu cá trước và sau khi cải hoán phải có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

a) Theo quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá đã được đăng ký theo quy định;

c) Chỉ được phép thuê, mua tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận được đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn các nội dung được quy định tại Quyết định này.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận được đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

3. Giao UBND cấp xã quản lý việc thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Chỉ được thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và thực hiện đúng các nội dung đã được chấp thuận.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy định chuyển tiếp

Các tổ chức, cá nhân đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 trở về trước nếu đang triển khai thực hiện thì vẫn được tiếp tục thực hiện, trường hợp chưa triển khai thực hiện thì phải thực hiện theo Quy định này.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

thuộc tính Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Ngân
Ngày ban hành:15/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi