Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND Bình Định điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định thông qua chủ trương điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 – 2020 tại Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:26/2023/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành:21/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

________

Số: 26/2023/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Bình Định, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

Bình Định giai đoạn 2011 – 2020 tại Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND

ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030;

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 – 2020 tại Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 91/BC- KTNS ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 – 2020 tại Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định.

1. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch ba loại rừng tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, cụ thể: Tổng diện tích quy hoạch ba loại rừng sau điều chỉnh: 379.025,43 ha, trong đó:

- Rừng phòng hộ:

+ Rừng tự nhiên:

+ Rừng trồng:

+ Đất chưa có rừng:

- Rừng đặc dụng:

+ Rừng tự nhiên:

+ Rừng trồng:

+ Đất chưa có rừng:

- Rừng sản xuất:

+ Rừng tự nhiên:

+ Rừng trồng:

+ Đất chưa có rừng:

178.228,22 ha

137.051,35 ha

23.129,86 ha

18.047,01 ha

32.839,65 ha

26.273,93 ha

1.324,98 ha

5.240,74 ha

167.957,56 ha

50.934,59 ha

74.889,91 ha

42.133,06 ha

2. Bổ sung diện tích chuyển ra ngoài quy hoạch ba loại rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, cụ thể: Bổ sung diện tích chuyển ra ngoài quy hoạch ba loại rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội: 16,22 ha thuộc quy hoạch chức năng sản xuất (kèm theo Phụ lục Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội có diện tích chuyển ra ngoài quy hoạch ba loại rừng).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 21 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2023./.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CÓ DIỆN TÍCH CHUYỂN RA NGOÀI QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/2023/NQ-HĐND

ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)

ĐVT: Ha

TT

Huyện/thị xã/thành phố - Dự án

Địa điểm

Vị trí

Loại rừng

Tổng

Rừng trồng

Đất chưa có rừng

Huyện

Tiểu khu

Khoảnh

RPH

RSX

RPH

RSX

Tổng cộng

16.22

0.00

13.27

0.00

2.95

I

Huyện Phù Cát

12.97

0.00

12.97

0.00

0.00

1

Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Bình Định tại mỏ đất TDPC11 thuộc xã Cát Lâm do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp làm chủ dự án

Phù Cát

Cát Lâm

221; 222

5; 5

12.97

0.00

12.97

0.00

0.00

Phù Cát

Cát Lâm

221

5

0.01

0.01

Phù Cát

Cát Lâm

222

5

12.96

12.96

II

Huyện Tây Sơn

2.95

0.00

0.00

0.00

2.95

1

Dự án Tuyến đường giao thông kết nối Khu du lịch Hầm Hô đến Khu du lịch Thác Đổ tại xã Tây Phú và xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn làm chủ dự án

Tây Sơn

Tây Phú; Vĩnh An

288; 304

3, 1; 2, 3

2.95

0.00

0.00

0.00

2.95

Tây Sơn

Tây Phú

288; 305

3;1

1.37

1.37

Tây Sơn

Vĩnh An

304

2;3

1.58

1.58

III

Huyện Phù Mỹ

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

1

Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Bình Định tại mỏ đất TDPM10, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ dự án

Phù Mỹ

Mỹ Trinh

165A

3a, 4

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

Phù Mỹ

Mỹ Trinh

165A

3a

0.23

0.23

Phù Mỹ

Mỹ Trinh

165A

4

0.07

0.07

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi