Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND Tây Ninh quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
____________

Số: 17/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI VÀ VÙNG NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Xét Tờ trình số 4159/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động chăn nuôi và nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc quản lý các hoạt động chăn nuôi, nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Khu vực không được phép chăn nuôi

1. Thành phố Tây Ninh: toàn bộ các phường 2, 3, IV và Hiệp Ninh; khu phố 3 và khu phố 4 thuộc phường 1;

2. Thị xã Hòa Thành: toàn bộ phường Long Hoa; các khu phố Long Thới, Long Thành, Long Chí và Long Kim thuộc phường Long Thành Trung; các khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Long và Hiệp Định thuộc phường Hiệp Tân; khu phố Long Thời và khu phố Long Tân thuộc phường Long Thành Bắc;

3. Thị xã Trảng Bàng: các khu phố Lộc An, Lộc Thành và Lộc Du thuộc phường Trảng Bàng;

4. Huyện Gò Dầu: các khu phố Nội ô A, Nội ô B và Thanh Bình C thuộc thị trấn Gò Dầu;

5. Các khu dân cư hiện hữu trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Khu vực không được phép chăn nuôi trang trại

1. Thành phố Tây Ninh: toàn bộ phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh; các khu phố 1, 2 và 5 thuộc phường 1;

2. Thị xã Hòa Thành: khu phố Long Trung thuộc phường Long Thành Trung; các khu phố Sân Cu, Long Đại và Long Mỹ thuộc phường Long Thành Bắc; khu phố Hiệp Trường thuộc phường Hiệp Tân;

3. Thị xã Trảng Bàng: toàn bộ các phường Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình, An Hòa và An Tịnh; khu phố Gia Huỳnh thuộc phường Trảng Bàng;

4. Thị trấn Gò Dầu: các khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B, Thanh Hà và Rạch Sơn;

5. Các khu phố thuộc thị trấn: Bến Cầu, Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên và Dương Minh Châu;

6. Các khu dân cư hiện hữu, khu dân cư trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Vùng nuôi chim yến

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị quyết này và có khoảng cách ít nhất là 300m so với các khu dân cư hiện hữu, khu dân cư trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

1. Các cơ sở chăn nuôi (trừ cơ sở nuôi chim yến) xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp kể từ ngày Nghị quyết được ban hành đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. Các cơ sở không ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc không di dời sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các cơ sở nuôi chim yến xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành không thuộc khu vực được quy định tại Điều 5 Nghị quyết này, thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, không được sử dụng loa phóng phát âm thanh và đảm bảo các quy định khác tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Ban hành, công bố, định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục khu dân cư được quy định tại khoản 5 Điều 3, khoản 6 Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết này.

b) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế các bộ: NN&PTNT, TN&MT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

thuộc tính Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:17/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày ban hành:09/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi