Dự thảo Thông tư sửa đổi danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam
  • Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Số:             /2019/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

DỰ THẢO

           

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam như sau:

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung  như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn thương mại được phép lưu hành tại Việt Nam, không bao gồm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn sản xuất, sử dụng nội bộ.

2. Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn thương mại được phép lưu hành tại Việt Nam được cập nhật định kỳ 6 tháng 1 lần”.

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi thương mại trên lãnh thổ Việt Nam”.

3. Bổ sung mục 1.5 tại phần 1. Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán được phép lưu hành tại Việt Nam của Phụ lục Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam như sau:

“1.5. Thức ăn chăn nuôi theo tập quán có nguồn gốc thực vật, động vật khác được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi thương mại”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng        năm 2019./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở NN& PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ NN&PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;

- Công báo Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử  Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT, CN.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 
Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm