Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần 1
  • Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Tải dự thảo
Văn bản liên quan