Công văn 9945/VPCP-NN 2019 dự án Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------------

Số: 9945/VPCP-NN

V/v dự án Điện mặt trời kết hợp

nông nghiệp tại Phân trường

Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại văn bản số 2083/UBND-KT ngày 01 tháng 10 năm 2019 xin chủ trương triển khai thực hiện dự án Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, điện lực, đầu tư, đất đai... và các quy định của pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Bộ KHĐT (kèm bản chụp);

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN, PL, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (3).Thanh

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực