Công văn 98/VPCP-NN 2019 Đề án đánh giá tình hình sử dụng quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích

Thuộc tính văn bản
Công văn 98/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 98/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tải văn bản

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 98/VPCP-NN
V/v: Phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của UBND cấp xã trên phạm vi cả nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi: B Tài nguyên và Môi trường.

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 106/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối vi quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm hoàn thiện hệ thống hồ sơ đất đai của cả nước theo hướng sử dụng đất đai minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, CN, V.I, NC, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (3b). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan