Công văn 9024/VPCP-NN 2019 bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 9024/VPCP-NN

V/v Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

                                                                       

Kính gửi:

                                                        -  Các Bộ: Nông nghiệp phát triển nông thôn, Tư pháp,

                                                        Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng;

                                                        -  Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

                                                        -  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1416/UBND-NNTN ngày 09 tháng 6 năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh, ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì cùng với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát, có ý kiến cụ thể đối với từng hạng mục trong khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ tăng thêm 33,286 tỷ đồng, trong đó cần nêu rõ cơ sở pháp lý của từng hạng mục; đề xuất giải pháp xử lý bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đúng thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                            

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- Bộ Tài chính;

- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Các Vụ: CN, KTTH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN(02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

                                                                                         

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực