Công văn 76/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh Thanh Hóa

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 76/TTg-NN

V/v Chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

 

Kính gửi:

                                                                  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

                                                                  - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6735/BTNMT-TCQLĐĐ và số 6736/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 95,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:                                                               

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN(3)THUY.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực