Công văn 396/TTg-NN chuyển đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ Mỹ Lâm, Phú Yên

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 396/TTg-NN
V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:   

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1004/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 03 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 65,25 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 

 Nơi nhận:
- Như tr
ên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NN&PTNT, TP, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (02) PMC

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực