Công văn 310/TTg-NN 2020 Hà Giang chuyển đất trồng lúa để thực hiện Dự án

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 310/TTg-NN

V/v Chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa để thực hiện Dự án
trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

 
 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.                                       

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2940/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 6 năm 2019), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 678/BC-BNN-TT ngày 22 tháng 01 năm 2020) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,48 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;

- Lưu: VT, NN(3)THUY

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực