Công văn 287/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Nam Định

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 287/TTg-NN

V/v Chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa để thực hiện Dự án
trên địa bàn tỉnh Nam Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020


 

 
 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 562/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quyết định chuyển mục đích sử dụng 92,10 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: NN&PTNT, TP, KHĐT;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;

- Lưu: VT, NN (3) THUY.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực