Công văn 1782/BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 và 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 1782/BNN-LN

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: Các chủ Dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

 - Phần Bộ trực tiếp quản lý

 

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 về việc sửa đổi Quyết định 661/QĐ-TTg thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2008/BNN-KHĐT-TC ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định một số điểm cụ thể  trong Thông tư số 58/2008/BNN-KHĐT-TC để áp dụng cho các dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý như sau:

1. Đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng:
Trường hợp dự toán trong phạm vi 6 triệu đồng/ha cho trồng và chăm sóc các năm tiếp theo được phân bổ như sau:
1.1. Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 3.900.000 - 4.200.000 đ/ha, trong đó:
- Chi phí trực tiếp: 3.750.000 - 4.050.000 đ/ha.
- Chi phí thiết kế :150.000đ/ha.
1.2. Chăm sóc 3 năm tiếp theo: 1.800.000 - 2.100.000 đ/ha cụ thể:
- Chăm sóc năm thứ 2: 800.000 - 900.000 đ/ha
- Chăm sóc năm thứ 3: 600.000 -  700.000 đ/ha
- Chăm sóc năm thứ 4: 400.000 -  500.000 đ/ha
2. Kinh phí quản lý dự án của chủ dự án cơ sở (8% tổng vốn ngân sách đầu tư cho dự án) được chi cho các mục sau:
2.1. Chi lương, phụ cấp lương, công tác phí cho cán bộ ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền quyết định; hội nghị sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; trang thiết bị cần thiết, văn phòng phẩm cho hoạt động chỉ đạo  quản lý: Đối tượng chi và mức chi thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 118/2007/TT-BTC ngày 2 tháng 10 năm 2007 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
2.2. Chi cho công tác quản lý điều hành dự án bao gồm:
- Chi lập hồ sơ giao khoán, chi phí phúc tra, kiểm tra, nghiệm thu hàng năm, nghiệm thu bàn giao rừng hết thời gian đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chi phí cán bộ thôn, xã tham gia (nếu có).
2.3. Chi công tác quyết toán sử dụng vốn hàng năm và quyết toán dự án hoàn thành. Căn cứ vào nguồn kinh phí và nhu cầu thực tế của dự án, Giám đốc dự án cơ sở sẽ lập dự toán chi tiết các hạng mục thực sự cần thiết đáp ứng được công tác quản lý dự án. Yêu cầu các Ban quản lý dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Lâm nghiệp;

- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

Hứa Đức Nhị

Thuộc tính văn bản
Công văn 1782/BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 và 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1782/BNN-LN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 1782/BNN-LN

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

 

Kính gửi: Các chủ Dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - Phần Bộ trực tiếp quản lý

 

 

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 về việc sửa đổi Quyết định 661/QĐ-TTg thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2008/BNN-KHĐT-TC ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định một số điểm cụ thể  trong Thông tư số 58/2008/BNN-KHĐT-TC để áp dụng cho các dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý như sau:

1. Đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng:

Trường hợp dự toán trong phạm vi 6 triệu đồng/ha cho trồng và chăm sóc các năm tiếp theo được phân bổ như sau:

1.1. Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 3.900.000 - 4.200.000 đ/ha, trong đó:

- Chi phí trực tiếp: 3.750.000 - 4.050.000 đ/ha.

- Chi phí thiết kế :150.000đ/ha.

1.2. Chăm sóc 3 năm tiếp theo: 1.800.000 - 2.100.000 đ/ha cụ thể:

- Chăm sóc năm thứ 2: 800.000 - 900.000 đ/ha

- Chăm sóc năm thứ 3: 600.000 -  700.000 đ/ha

- Chăm sóc năm thứ 4: 400.000 -  500.000 đ/ha

2. Kinh phí quản lý dự án của chủ dự án cơ sở (8% tổng vốn ngân sách đầu tư cho dự án) được chi cho các mục sau:

2.1. Chi lương, phụ cấp lương, công tác phí cho cán bộ ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền quyết định; hội nghị sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; trang thiết bị cần thiết, văn phòng phẩm cho hoạt động chỉ đạo  quản lý: Đối tượng chi và mức chi thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 118/2007/TT-BTC ngày 2 tháng 10 năm 2007 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

2.2. Chi cho công tác quản lý điều hành dự án bao gồm:

- Chi lập hồ sơ giao khoán, chi phí phúc tra, kiểm tra, nghiệm thu hàng năm, nghiệm thu bàn giao rừng hết thời gian đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chi phí cán bộ thôn, xã tham gia (nếu có).

2.3. Chi công tác quyết toán sử dụng vốn hàng năm và quyết toán dự án hoàn thành.

Căn cứ vào nguồn kinh phí và nhu cầu thực tế của dự án, Giám đốc dự án cơ sở sẽ lập dự toán chi tiết các hạng mục thực sự cần thiết đáp ứng được công tác quản lý dự án.

Yêu cầu  các Ban quản lý dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Lâm nghiệp;

- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Hứa Đức Nhị

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!