Công văn 1286/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ở tỉnh An Giang

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------------

Số: 1286/TTg-NN

V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4040/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 8 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 41,50 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, triển khai thực hiện.

3. Giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ: QHĐP, CN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực