Công văn 11165/VPCP-NN 2019 hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 11165/VPCP-NN

V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị
tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

 

                                                                                         

            Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7586/TTr-BNN-TCTS ngày 10 tháng 10 năm 2019 về phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản nêu tại Công văn số 7586/TTr-BNN-TCTS ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thủ tướng Chính phủ sẽ dự và chủ trì Hội nghị.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ để xác định thời gian tổ chức Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, TKBT, TGĐ cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (02), VLA.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực