Chỉ thị 17/CT-UBND Phú Yên 2018 quản lý, chặn tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

Số: 17/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Phú Yên, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, NGĂN CHẶN TÀU LƯỚI KÉO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÁI PHÉP.

 

Trong thời gian qua, vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên thường xuyên có tàu lưới kéo (giã cào) khai thác thủy sản trái phép. Việc tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép không những làm suy giảm nguồn lợi thủy sản mà còn làm thiệt hại đến ngư cụ của ngư dân khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên biển. Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm, nhưng đến nay các vi phạm nói trên vẫn còn tiếp tục xảy ra và ngày càng manh động. Để chấm dứt tình trạng tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Chỉ thị số 3727/CT-BNN-TCTS ngày 05/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo cho người, tàu cá hoạt động trên biển, các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT; các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 38/KH-UBND ngày 12/02/2018 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và số 60/KH-UBND ngày 15/3/2018 về kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển:

- Tăng cường tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn biết hậu quả của tàu lưới kéo khai thác sai tuyến, khai thác bằng xung điện; không đóng mới, cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo, không chuyển đổi nghề sang nghề lưới kéo dưới mọi hình thức; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý các tàu lưới kéo khai thác bất hợp pháp.

- Tổ chức cho các chủ tàu lưới kéo ký cam kết chấp hành quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các cơ sở thu mua hải sản ký cam kết không thu mua sản phẩm thủy sản của các tàu lưới kéo khai thác trái phép; vận động các chủ tàu lưới kéo ở địa phương chuyển đổi sang các nghề khai thác khác không gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

- Xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ; tổ chức lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát; kinh phí thực hiện; biện pháp xử lý khi phát hiện vi phạm;...

- Trong trường hợp địa phương đã thực hiện kiểm tra nhưng tình hình vượt tầm kiểm soát cần báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trên địa bàn.

- Hàng tháng, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác ngăn chặn tàu lưới kéo khai thác trái phép gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức cho các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá trên địa bàn ký cam kết không thực hiện đóng mới, cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo.

- Không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán đối với các tàu lưới kéo; không thực hiện đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các trường hợp tự ý chuyển đổi nghề khác sang nghề lưới kéo; phối hợp với địa phương liên quan kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

- Khẩn trương huy động tối đa nguồn lực, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tàu lưới kéo khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển được giao. Xây dựng kế hoạch chuyên đề về thanh tra, kiểm tra, xử lý tàu lưới kéo khai thác thủy sản trái phép cụ thể, có tính dài hạn; nội dung kế hoạch phải nêu rõ địa điểm thanh tra, kiểm tra tàu lưới kéo ra, vào cửa biển và hoạt động khai thác trên biển; thời gian, lực lượng, kinh phí thực hiện. Trong trường hợp phát hiện, bắt giữ tàu lưới kéo vi phạm thì xử lý ở mức cao nhất các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp, hướng dẫn các địa phương tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm ngăn chặn triệt để tàu lưới kéo khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn.

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương về ngăn chặn tàu lưới kéo khai thác thủy sản trái phép báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra tàu cá xuất, nhập bến theo quy định tại Quyết định số 27/QĐ-BNN-TSTC ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh.

- Giám sát chặt chẽ các tàu lưới kéo ra vào cảng cá, khu neo đậu; trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ khai thác thủy sản trái phép phải phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh để kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định; khi không có bão lũ xảy ra, không cho phép các tàu lưới kéo ngoại tỉnh neo đậu dài ngày tại khu vực bốc dỡ hàng hóa trong khu neo đậu tránh trú bão.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu lưới kéo khi xuất, nhập bến, xử lý nghiêm và kiên quyết không cho xuất bến các trường hợp không thực hiện đăng ký tàu cá, không chấp hành quy định đăng kiểm tàu cá, không có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định, tàu cá có nghề hoạt động trái với nghề được cấp phép.

- Chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm tàu lưới kéo khai thác thủy sản trái phép trên biển. Khi các sở, ngành, địa phương đề nghị hỗ trợ, phải khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện để phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên biển.

- Đối với các tàu lưới kéo ngoại tỉnh vi phạm khai thác thủy sản sai tuyến, thì xử lý ở mức cao nhất theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển của tỉnh. Giám sát việc thực hiện cam kết của chủ tàu, nếu tiếp tục vi phạm thì tiến hành xử lý nghiêm và không cho hoạt động khai thác tại vùng biển của tỉnh theo đúng cam kết.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường đưa tin tuyên truyền về công tác quản lý, ngăn chặn tàu lưới kéo khai thác thủy sản trái phép.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Phú Yên;
- UBND các huyện, TX: Đông Hòa, Tuy An, Sông Cầu, TP Tuy Hòa;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PVP. UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HgA, H­­­­­K

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Phú YênSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:17/CT-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Hữu Thế
Ngày ban hành:14/08/2018Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực