Báo cáo 3161/BC-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định về việc chấm dứt sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 3161/BC-BNN-TCTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010
 
 
BÁO CÁO
GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG CÁC KHU PHÂN LŨ, LÀM CHẬM LŨ THUỘC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
----------------------
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
 
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định về việc chấm dứt sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng tại Công văn số 3235/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 9 năm 2010. Sau khi nghiên cứu nội dung bản thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin giải trình việc tiếp thu ý kiến như sau:
1. Về việc đăng thông tin dự thảo Nghị định trên Trang thông tin điện tử:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng toàn văn dự thảo Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 19/7/2010, tuy nhiên đến nay (đã qua 60 ngày) chưa nhận được thông tin góp ý kiến.
2. Về nhiệm vụ và các giải pháp để chấm dứt sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ: (Điều 2 dự thảo)
2.1. Bộ Tư pháp có ý kiến về sự chưa phù hợp giữa tên Điều là: “nhiệm vụ và giải pháp” với nội dung Điều quy định là: “các biện pháp thực hiện”, đồng thời đề nghị quy định cụ thể về chủ thể thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh sửa lại cho phù hợp về nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định, đồng thời đảm bảo kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sửa lại Điều 2 bao gồm 2 khoản: khoản 1: “Nhiệm vụ”, khoản 2: “các giải pháp thực hiện để chấm dứt sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ”, trong đó khoản 2 lại chia thành các điểm a, b, c quy định cụ thể từng giải pháp.
Về đề nghị quy định chủ thể thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin được giải trình, tại Điều 2 chỉ quy định các giải pháp thực hiện chấm dứt sử dụng các khu phân, làm chậm lũ; chủ thể thực hiện các giải pháp đó được quy định cụ thể trong Điều 3 về trách nhiệm các Bộ, ngành và địa phương nên không đưa vào trong Điều này.
2.2. Bộ Tư pháp có ý kiến đề nghị giải trình về căn cứ và tiêu chí để đưa ra các quy định: “về dung tích dành cho cắt lũ hồ Sơn La và hồ Hòa Bình trên sông Đà là 7 tỷ m3, hồ Tuyên Quang là 1 tỷ m3;… cải tạo sông Đáy để chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy qua công trình điều tiết đầu mối với lưu lượng mùa kiệt từ 30 m3/s - 100 m3/s, mùa lũ từ 600 m3/s - 800 m3/s…”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin được giải trình như sau:
- Dung tích phòng lũ của các hồ chứa đã được quy định tại Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.
- Các thông số về cải tạo sông Đáy được căn cứ theo kết quả tính toán phương án cải tạo sông Đáy đáp ứng nhiệm vụ mới xóa bỏ các khu phân lũ, làm chậm lũ từ dự án: “Rà soát quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy” và đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa các khu phân, chậm lũ sông Hồng, sông Đáy và sông Hoàng Long” do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Các kết quả nghiên cứu từ các dự án này đã qua nhiều cuộc hội thảo khoa học và lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, đồng thời đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Về trách nhiệm các Bộ, ngành (Điều 3 dự thảo):
3.1. Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung trách nhiệm đối với các đối tượng là các Nhà máy thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin được giải trình: tại điểm c, khoản 2, Điều 3 dự thảo Nghị định đã quy định trách nhiệm của Bộ Công thương: “Kiểm tra, giám sát đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang thực hiện lệnh vận hành tham gia cắt lũ theo quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du”. Như vậy, các đơn vị quản lý vận hành (các Nhà máy Thủy điện) chịu sự giám sát của Bộ Công thương trong việc thực hiện lệnh cắt lũ theo quy định. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị không đưa thêm trách nhiệm của các Nhà máy thủy điện vào Điều này.
3.2. Bộ Tư pháp đề nghị chỉnh sửa lại vì có sự trùng lặp tại điểm a khoản 4 Điều 3; điểm a khoản 2 Điều 3 và điểm 3 khoản 3 Điều 3 quy định về việc xây dựng quy trình liên hồ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu ý kiến và bỏ các quy định này tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3 để tránh trùng lặp.
4. Về các quy định trong khoản 1 Điều 8 Nghị định số 08/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng chống lụt bão được sửa đổi bổ sung ngày 24/8/2000 (Nghị định 08), trong đó có viện dẫn tới Nghị định 62. Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung một khoản quy định việc bãi bỏ quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định 08 do Nghị định 62 sẽ hết hiệu lực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu ý kiến và đã được thể hiện tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định.
5. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản:
Bộ Tư pháp đề nghị sử dụng thống nhất các khái niệm: “thực hiện bỏ”, “bãi bỏ”, “chấm dứt sử dụng” các khu phân, chậm lũ; sửa khái niệm “chậm lũ” thành “làm chậm lũ” cho phù hợp với quy định tại khoản 15 Điều 3 Luật đê điều; sửa lại cách trình bày văn bản cho phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin được tiếp thu chỉnh sửa và đã được thể hiện trong nội dung Dự thảo Nghị định.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ 5b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐào Xuân Học
 
 

thuộc tính Báo cáo 3161/BC-BNN-TCTL

Báo cáo 3161/BC-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định về việc chấm dứt sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3161/BC-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Đào Xuân Học
Ngày ban hành:28/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi