Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 135 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
41

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão

Xác thực: 19/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
42

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
43

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011

Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
44

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
45

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
46

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
47

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 23/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
48

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

Xác thực: 18/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
49

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 16/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
50

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
51

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Xác thực: 28/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
52

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
53

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
54

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
55

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 25/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
56

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Xác thực: 11/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
57

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
58

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Xác thực: 17/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
59

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

Xác thực: 12/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
60

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

Xác thực: 09/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi