Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.455 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1401

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
1402

Quyết định 77/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
1403

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
1404

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
1405

Quyết định 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
1406

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2015
1407

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản trong chăn nuôi, thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
1408

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2009
1409

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
1410

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
1411

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu lòng, rừng giống trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
1412

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
1413

Quyết định 75/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
1414

Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
1415

Quyết định 2171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
1416

Quyết định 1955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
1417

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
1418

Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
1419

Quyết định 677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc miễn, giảm thủy lợi phí sản xuất nông, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản và làm muối trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
1420

Chỉ thị 09/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) trên đàn heo

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
Vui lòng đợi