Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.461 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1401

Quyết định 93/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
1402

Quyết định 1464/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2021
1403

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2009
1404

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật và mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - chương trình 135, giai đoạn II (2006-2010)

Ban hành: 27/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
1405

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Long An

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
1406

Quyết định 3510/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng mới nông thôn

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
1407

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 13/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
1408

Quyết định 77/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
1409

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
1410

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
1411

Quyết định 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
1412

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2015
1413

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản trong chăn nuôi, thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
1414

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân thành phố

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2009
1415

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 23/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
1416

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
1417

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu lòng, rừng giống trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
1418

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
1419

Quyết định 75/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
1420

Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp

Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
Vui lòng đợi