Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.461 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1381

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
1382

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
1383

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
1384

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
1385

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010

Ban hành: 09/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
1386

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
1387

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
1388

Quyết định 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
1389

Chỉ thị 33/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2009 - 2010 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2009
1390

Chỉ thị 32/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2009-2010 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2009
1391

Chỉ thị 31/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1392

Quyết định 3001/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
1393

Chỉ thị 27/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân" thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2009
1394

Quyết định 78/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Ban hành: 17/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
1395

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
1396

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
1397

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
1398

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt ban hành Quy định hành lang bảo vệ kè, bờ Sông Dinh thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
1399

Quyết định 2216/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
1400

Quyết định 4380/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
Vui lòng đợi