Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.461 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Quyết định 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
22

Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về kiểm tra vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
23

Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
24

Quyết định 4306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
25

Kế hoạch 301/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp thực hiện về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
26

Kế hoạch 303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
27

Quyết định 82/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
28

Quyết định 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
29

Quyết định 3022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
30

Quyết định 2918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
31

Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quy định về nội dung chi và mức chi các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
32

Nghị quyết 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
33

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
34

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2021
35

Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
36

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
37

Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
38

Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
39

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
40

Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2021

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
Vui lòng đợi