người phụ thuộc

Lọc bài viết theo:

Người phụ thuộc gồm những ai? Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc 25/03/2021

Để được giảm trừ gia cảnh với mức 4,4 triệu đồng/người/tháng thì người nộp thuế phải thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2021 được quy định rõ tại Thông tư 105/2020/TT-BTC.