Thông báo 66/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho các Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh”

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NGOẠI GIAO
-------
Số: 66/2016/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 
Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho các Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh”, ký tại Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2016.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.
 

 
TL. BỘ TRƯỞNG
QUYỀN VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Lê Thị Tuyết Mai

 
 
HIỆP ĐỊNH CỤ THỂ
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC BỈ CHO DỰ ÁN “HỖ TRỢ QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TẠI TỈNH HÀ TĨNH (RALG - HÀ TĨNH)”
 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau đây gi tt là Việt Nam”
Chính phủ vương quốc Bỉ, sau đây gọi tắt là “Vương quốc B
Sau đây được gọi tắt là “Các Bên”
• Căn cứ vào «Hiệp định Khung về Hp tác Kinh tế, công nghiệp và Kỹ thuật giữa Chính phủ vương quốc Bỉ và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam» được ký ti Hà Nội ngày 11/10/1977;
• Căn cứ vào Biên bản đã được thông qua của kỳ họp thứ sáu Ủy ban hỗn hp về Hợp tác Phát triển giữa Việt Nam và vương quốc Bỉ diễn ra tại Hà Nội ngày 21/6/2011.
ĐÃ THỎA THUẬN NHƯ SAU:
Điều 1. Mục tiêu của Hiệp định cụ thể
Hiệp định cụ thể này quy định những cam kết về mặt thể chế, hành chính và ngân sách được hai Bên nhất trí trong việc thực hiện dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh (RALG-Hà Tĩnh)”, sau đây gọi tắt là “Dự án”.
Mục tiêu chung của Dự án là “Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh thông qua quản trị địa phương theo hướng có trách nhiệm, minh bạch, đáp ứng nhanh hơn”.
Mục tiêu cụ thể của Dự án là “Cải thiện sự tương tác giữa chính quyền và người dân dẫn tới việc cải thiện cung cấp dịch vụ và nâng cao sự hài lòng người dân”.
Dự án được mô tả chi tiết trong Hồ sơ Kỹ thut và Tài chính, sau đây gọi tắt là HSKT&TC được đính kèm và là một phn không tách rời của Hiệp định cụ thể này.
Điều 2. Trách nhiệm của các bên
2.1. Việt Nam chđịnh:
2.1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đây gọi tắt là Bộ KHĐT là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chung việc thực hiện Hiệp định cụ thể này;
2.1.2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sau đây gọi tắt là “UBND tnh Hà Tĩnh”, là cơ quan chịu trách nhiệm phần đóng góp ca Việt Nam, điều phối về mặt kỹ thuật và thực hiện Dự án theo phương thức được mô tả trong HSKT&TC.
2.2. Vương quốc Bỉ chỉ định:
2.2.1. Tổng Vụ Hp tác Phát triển và Viện trợ nhân đạo trực thuộc Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hp tác Phát triển vương quốc Bỉ, sau đây gọi tt là “DGD” là cơ quan chịu trách nhiệm phần đóng góp của vương quốc Bỉ cho Dự án. DGD có đại diện là Tham tán Hp tác Phát triển của Đại sứ quán vương quốc Btại Hà Nội;
2.2.2. Cơ quan Phát triển B- một công ty luật công hoạt động với mục đích xã hội, sau đây gọi tắt là “BTC” là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện, điều phối và theo dõi Dự án. BTC có đại diện là Đại diện thường trú tại Hà Nội.
Điều 3. Đóng góp tài chính của các bên
Vương quc Bỉ cam kết đóng góp vào Dự án số tiền viện trợ không hoàn lại là 1.000.000 (một triệu) ơ-rô.
Việt Nam cam kết đóng góp vào Dự án stiền là 150.000 (Một trăm năm mươi ngàn) ơ-rô.
Chi tiết phn đóng góp của các Bên và việc sử dụng được mô tả trong HSKT&TC.
Điều 4.Đóng góp và nghĩa vụ của Việt Nam
Việt Nam sẽ áp dụng tất cả các biện pháp thể chế, hành chính và ngân sách cần thiết theo quy định pháp luật của Việt Nam để thực hiện tốt và thuận li Dự án I cũng như để đảm bảo tính bền vững của các kết quả của Dự án.
Theo đó, Việt Nam sẽ:
• Cho phép tiếp cận các tài liệu và sử dụng các dữ liệu cần thiết phục vụ cho I việc thực hiện các hoạt động của dự án;
• Cho phép dự án mở các tài khoản ngân hàng cần thiết như được nêu trong HSKT&TC;
• Quản lý, sử dụng và bảo dưỡng các trang thiết bị được mua bằng ngân sách của dự án cho hoạt động của dự án;
Áp dụng quy chế ưu đãi miễn trừ cho các chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA;
• Cung cấp các hỗ trợ thông thường để các chuyên gia nước ngoài hoàn thành nhiệm vụ thực hiện dự án;
• Bổ nhiệm các cán bộ nhà nước có năng lực vào các vị trí công tác và trả lương, phụ cấp cho họ như được mô tả trong HSKT&TC;
• Cung cấp văn phòng làm việc phù hp cùng một số trang thiết bị cần thiết cho toàn bộ nhân viên dự án;
• Đóng góp vào chi phí hoạt động và bảo trì của dự án như được mô tả trong HSKT&TC;
• Chịu trách nhiệm quản lý về mặt tài chính và kỹ thuật nguồn vốn nhận được như là hỗ trợ tài chính đthực hiện dự án như được nêu trong HSKT&TC.
Điều 5. Đóng góp và nghĩa vụ của Vương quốc Bỉ
Vương quốc Bsẽ góp phần vào thực hiện tốt và thuận lợi Dự án thông qua cung cp các đầu vào như được nêu chi tiết trong HSKT&TC.
Theo đó, BTC sẽ:
• Chịu trách nhiệm quản lý về mặt tài chính và kỹ thuật các dòng ngân sách của phía B;
• Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động kiểm toán và đánh giá độc lập như được mô tả trong HSKT&TC;
• Trả lương, bảo him xã hội, chi phí đi li và chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài và gia đình (khi cần thiết và nếu có);
• Trả lương tổng, công tác phí và các khoản chi phí khác liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hợp đng làm việc cho Dự án do BTC tuyển dụng như được nêu trong HSKT&TC theo Hướng dẫn của Liên Hp Quốc - Liên minh Châu Âu về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam - Phiên bản 2012, do các cơ quan Liên Hp Quốc, Đại sứ quán các nước thành viên EU và Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam ban hành, hoặc các văn bn thay thế;
• Đảm bảo chuyển tiền kịp thời vào các tài khoản của Dự án cho việc thực hin tốt Dự án, sau khi kiểm tra thấy các điều kiện trước khi chuyển tiền đã được hoàn tất;
• Cung cấp dịch vụ và trang thiết bị như được nêu trong HSKT&TC;
Điều 6. Quản lý, Chỉ đạo và Giám sát Dự án
Theo Cam kết Hà Nội về Hiệu quả Viện trợ, hai bên sẽ cùng nhau làm việc trên tinh thần nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch.
6.1. UBND tnh Hà Tĩnh sẽ thành lập một Ban Quản lý dự án (BQLDA) đchịu trách nhiệm điều phối, thực hiện và theo dõi Dự án. UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ đảm bảo rằng Ban BQLDA này hoạt động đầy đủ trong suốt thời gian của Dự án, với slượng nhân viên tối thiểu như được nêu trong HSKT&TC. Thành phần và trách nhiệm của BQLDA cũng như chi tiết về các phương thức quản lý về nhân sự, tài chính, mua sắm và báo cáo được mô t chi tiết trong HSKT&TC.
6.2. Hai bên nhất trí thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Dự án chịu trách nhiệm hướng dẫn và điều hành Dự án về mặt tổ chức, kỹ thuật và tài chính. Thành phn, slần họp, quyền hạn và trách nhiệm của BCĐ được nêu trong HSKT&TC.
6.3. Căn cứ vào đánh giá tình hình và tiến độ thực hiện dự án, BCĐ có thể điều chỉnh HSKT&TC nhưng không làm thay đi mục tiêu cụ thể của Dự án (điều 1) và tổng ngân sách (như được xác định tại điều 3 của Hiệp định cụ thể và trong HSKT&TC) hoặc thời hạn của Hiệp định cụ thể này (điều 10.1). Những điều chỉnh này, nếu cần, sẽ được thực hiện thông qua trao đi công hàm ngoại giao như được quy định tại điều 10.2.
6.4. Một bản sao Báo cáo tiến độ và Biên bản đã được thông qua của các cuộc họp BCĐ sẽ được gửi cho Đại sứ quán Btại Hà Nội.
Điều 7. Sở hữu các kết quả của Dự án và trao đổi thông tin
7.1. Tất cả các tài liệu và sliệu thu được từ các hoạt động của Dự án là tài sản của hai Chính phủ và sẽ được ghi rõ nguồn gốc của hai bên.
7.2. Mỗi bên sẽ chuyển cho bên kia tất c các thông tin phù hp giúp thực hiện Dự án hiu quả và thuận lợi.
7.3. Dự án sẽ thúc đy nhận thức và khả năng hiển thị các kết quả và đóng góp của cả hai chính phủ vào dự án khi cần thiết và hữu ích.
Điều 8. Các loại thuế và thuế nhập khu
8.1. Phần đóng góp của vương quốc Bỉ sẽ không được sử dụng để chi trả các loại thuế liên quan đến việc mua sắm thiết bị, hàng hóa, dịch vụ theo pháp luật về thuế hiện hành của Việt Nam.
8.2. Chính phủ Việt Nam miễn trừ các loại thuế hải quan đối với hàng hóa, thiết bị và dịch vụ được mua cho các dự án ODA viện trkhông hoàn lại theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam. Các thủ tục hành chính về miễn trừ thuế hoặc hoàn thuế sẽ do phía Việt Nam đảm nhiệm.
Nếu có những khoản thuế hải quan phải trả theo luật và quy định của Việt Nam thì sẽ do phía Việt Nam chi trả.
Điều 9. Báo cáo, kiểm soát và đánh giá
9.1. Tất cả các thủ tục liên quan đến báo cáo hành chính và hoạt động cũng như báo cáo tài chính và kế toán được mô t trong HSKT&TC và tuân theo các quy định của Việt Nam.
9.2. Mỗi bên có thể tiến hành đánh giá độc lập hoặc chung vào bất kỳ thời điểm nào sau khi đã thông báo cho bên kia. Hai bên sẽ thông báo cho nhau các kết quả đánh giá và những kiến nghị về các hoạt động kiểm soát và đánh giá này.
Điều 10. Thời hạn, đình chỉ, tcáo, sửa đi, tranh chấp và sử dụng ngân sách còn lại của dự án
10.1. Hiệp định cụ thể này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký của các Bên và hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Thời hạn của các hợp đồng đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 là muộn nhất. Ngày cuối cùng đ thanh toán hết các hợp đồng là ngày 30 tháng 3 năm 2019;
10.2. Hiệp định cụ thể này có thể sửa đổi hoặc chm dứt thông qua trao đổi Công hàm.
10.3. Sau khi khóa sổ tài chính dự án, tt cả các khoản tiền còn dư đều phải chuyển trả lại cho Nhà nước Bỉ;
Theo đó, phía Việt Nam cam kết hoàn trcho BTC số dư trong tài khoản ngân hàng và các khoản tiền không hp lệ trong vòng 03 tháng sau khi Ban Chỉ đạo Dự án phê duyệt khóa sổ tài chính.
10.4. Mỗi bên có thể đình chỉ việc thực hiện Hiệp định này. Nếu một trong các bên xét thấy bên kia đã không thực hiện một trong những nghĩa vụ cơ bản theo Hiệp định này, nghĩa vụ phát sinh từ sự tôn trọng các quyền con người, nguyên tc dân chhoặc pháp quyn, cũng như trong các trường hợp tham nhũng, thì phải thông báo cho Bên kia các thông tin liên quan cn thiết cho một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng tình hình, cũng như ý định đình chỉ Hiệp định này trong trường hợp không có một giải pháp có thể chấp nhận được trong vòng ba tháng. Các bên sẽ tham khảo ý kiến và xác định các biện pháp giải quyết phù hợp trong vòng ba tháng kể từ khi thông báo.
10.5. Mỗi Bên có thể đình chỉ việc thực hiện Hiệp định này trong trường hợp bt khả kháng trong sut thời hạn của bất khả kháng này. Bên nêu lên một trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia những thông tin liên quan cần thiết cho một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng tình hình đtìm ra một giải pháp chấp nhận được cho các bên. Các bên sẽ tham khảo ý kiến và xác định các biện pháp giải quyết phù hợp trong vòng ba tháng kể từ khi thông báo.
10.6. Mọi bất đồng liên quan đến việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Bên.
Điều 11. Các địa chỉ
Các thông báo liên quan đến Hiệp định này mà cụ thể hơn là các thông báo liên quan đến việc sửa đổi hay giải thích Hiệp định này sẽ được thực hiện thông qua đường ngoại giao tới các địa chỉ sau:
Phía Bỉ, gửi về:
Đại sứ quán Bỉ
Tng 9, 49 Hai Bà Trưng
Hà Nội - Vit Nam
 
Phía Việt Nam, gửi về:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6B Hoàng Diệu
Hà Nội - Việt Nam
Bộ Ngoại Giao
1 Tôn Thất Đàm
Hà Nội - Việt Nam
 
Các thông báo và thư từ liên quan tới các vấn đề kỹ thuật trong việc thực hiện Dự án sẽ được gửi về:
Đại diện thường trú
Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC)
Nhà F7, Coco village
14 Thụy Khê
Hà Nội - Việt Nam
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
1 đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh
 Làm tại Hà Nội 10/11/2016, thành hai bản, bằng tiếng Anh và tiếng Việt, tất cả các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau giữa các văn bản, bản tiếng Anh sẽ được dùng để làm cơ sở.
Để làm bằng, các đại diện được ủy quyền của hai Chính phủ đã ký Hiệp định cụ thể này.
 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAMNguyễn Thế Phương
Thứ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
THAY MẶT CHÍNH PHỦ
VƯƠNG QUỐC BỈ
Jehanne Roccas
Đại sứ Vương quốc Bỉ
tại Việt Nam

 
 
Thuộc tính văn bản
Thông báo 66/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho các Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh”
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 66/2016/TB-LPQT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Thị Tuyết Mai
Ngày ban hành: 10/11/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!