Thông báo 57/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NGOẠI GIAO
----------
Số: 57/2015/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 
THÔNG BÁO
 
 
Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính ph Ma-lai-xi-a vhợp tác phòng, chng tội phạm xuyên quc gia, ký tại Kua-la Lum-pua ngày 01 tháng 10 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.
 

 
TL. BTRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIU ƯỚC QUC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 
HIỆP ĐỊNH
VÀ CHÍNH PHỦ MA-LAI-XI-A VỀ HỢP TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHNGHĨA VIỆT NAM CHÍNH PHỦ MA-LAI-XI-A,(sau đây được gọi riêng là “mỗi Bên” và gọi chung là “hai Bên”).
 
MONG MUỐN tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Bên, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới;
NHẬN THC được tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai Bên trong việc phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến hai nước;
TÔN TRỌNG các nguyên tắc độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau, hai Bên cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế mà hai Bên là thành viên và nội luật của mỗi nước;
ĐÃ THỎA THUẬN như sau:
Căn cứ vào các điều khoản của Hiệp định, luật pháp, nguyên tắc, quy định và các chính sách quốc gia, hai Bên đồng ý tăng cường, thúc đẩy và phát triển hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Căn cứ vào các điều khoản của Hiệp định, luật pháp, nguyên tắc, quy định và các chính sách quốc gia điều hành các vấn đề ở mỗi quốc gia, hai Bên sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết nhằm khuyến khích và thúc đẩy hợp tác trong việc phòng chống các hoạt động phạm tội dưới đây:
a. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất và các dụng cụ dùng để sản xuất các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất;
b. Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ, chất cháy;
c. Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất độc, chất phóng xạ và hạt nhân;
d. Mua bán người;
e. Di cư trái phép và tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép;
f. Khủng bố;
g. Tội phạm kinh tế và thương mại;
h. Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố;
i. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
j. Sở hữu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các vật thể có giá trị văn hóa và cổ vật quốc gia bị đánh cắp; và
k. Các lĩnh vực hợp tác khác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia được thỏa thuận bởi hai Bên
Cơ quan đầu mối được chỉ định có trách nhiệm trong việc thực hiện Hiệp định này thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Bộ Công an và thay mặt Chính phủ Ma-lai-xi-a là Bộ Nội vụ. Trong trường hợp thay đổi cơ quan đầu mối, Bên thay đổi sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản.
Trong thời gian Hiệp định có hiệu lực, hai Bên sẽ căn cứ vào luật pháp, nguyên tắc, quy định, chính sách điều hành các vấn đề của mỗi nước để tiến hành trao đổi các thông tin và tài liệu sau đây:
a. Thông tin về các hoạt động phạm tội được nêu trong Điều 2 của Hiệp định này nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và điều tra các vụ án hình sự;
b. Thông tin về công dân của một Bên phạm tội được nêu tại Điều 2 của Hiệp định này;
c. Các văn bản quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các hoạt động phạm tội được nêu tại Điều 2 của Hiệp định này; và
d. Các thông tin khác mà hai Bên cùng quan tâm liên quan đến phòng chống các hoạt động phạm tội được nêu tại Điều 2 của Hiệp định này.
1. Hai Bên phối hợp trong việc lập kế hoạch và tiến hành các biện pháp phòng chống các hoạt động phạm tội nêu tại Điều 2 của Hiệp định này.
2. Hai Bên có thể cử các đoàn đại biểu sang thăm lẫn nhau nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề và nâng cao năng lực nhằm thực hiện các lĩnh vực hợp tác được nêu tại Điều 2 của Hiệp định này.
3. Trong thời gian Hiệp định có hiệu lực, căn cứ vào các điều khoản của Hiệp định, luật pháp, nguyên tắc, quy định và các chính sách quốc gia, mỗi Bên không cho phép bất kì cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của mình nhằm tiến hành các hoạt động gây phương hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự công cộng và các lợi ích thiết yếu khác của Bên kia.
Thu xếp tài chính để phục vụ cho các hoạt động hợp tác được thực hiện trong khuôn khổ của Hiệp định này sẽ do hai Bên thỏa thuận theo từng trường hợp cụ thể trên cơ sở ngân sách hiện có.
1. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc gia của từng nước và với các thỏa thuận quốc tế mà hai Bên là thành viên.
2. Cấm sử dụng tên, lô-gô và/hoặc biểu trưng chính thức của bất kỳ bên nào trên các ấn phẩm, tài liệu và/hoặc văn bản mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên đó.
3. Mặc dù có quy định tại Đoạn 1 trên đây, nhưng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phát triển công nghệ, sản phẩm và phát triển dịch vụ, được thực hiện
(a) chung bởi hai Bên hoặc kết quả nghiên cứu có được thông qua hoạt động chung của hai Bên thì sẽ do cả hai Bên là chủ sở hữu, tuân thủ theo các điều khoản cả hai Bên cùng thống nhất; hoặc
(b) đơn lẻ và độc lập bởi một Bên hoặc kết quả nghiên cứu có được thông qua hoạt động đơn lẻ và độc lập của một Bên thì sẽ chỉ do Bên liên quan đó là chủ sở hữu.
1. Trong thời gian thực hiện Hiệp định này hoặc các thỏa thuận khác có liên quan đến Hiệp định này, mỗi Bên phải tôn trọng tính bảo mật và độ mật của tài liệu, thông tin và các dữ liệu khác nhận được từ hoặc cung cấp cho Bên kia.
2. Cả hai Bên nhất trí rằng hai Bên sẽ vẫn tuân thủ các quy định tại Điều này dù Hiệp định này có chấm dứt hiệu lực.
Vì lý do an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng, mỗi Bên sẽ có quyền đình chỉ tạm thời toàn bộ hoặc một phần việc thực hiện Hiệp định này. Việc đình chỉ sẽ có hiệu lực ngay sau khi gửi thông báo đến Bên kia qua đường ngoại giao.
1. Mỗi Bên có thể đề nghị bằng văn bản việc sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung tất cả hoặc bất cứ nội dung nào của Hiệp định này.
2. Bất cứ sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nào đều phải được thỏa thuận bởi hai Bên và sẽ được viết thành văn bản và là một phần của Hiệp định này.
3. Việc sửa đổi, thay đổi hay bổ sung như vậy sẽ có hiệu lực vào ngày mà hai Bên xác định.
4. Bất cứ sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nào sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ nêu trong Hiệp định này trước hoặc vào ngày các sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung có hiệu lực.
Bất cứ khác biệt hoặc bất đồng giữa hai Bên phát sinh từ việc giải thích và/hoặc thực hiện và/hoặc áp dụng bất cứ quy định nào của Hiệp định này sẽ được giải quyết tích cực bằng các hình thức tham vấn và/hoặc đàm phán giữa hai Bên thông qua kênh ngoại giao, mà không phải tham vấn một bên thứ ba hoặc tòa án quốc tế nào.
1. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hiệu lực có thời hạn trong năm (5) năm.
2. Sau đó, Hiệp định sẽ tự động gia hạn thêm năm (5) năm nữa.
3. Trong khi thực hiện Hiệp định này, một Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Hiệp định bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia ý định chấm dứt thông qua đường ngoại giao. Văn bản đó phải được thông báo chậm nhất ba (03) tháng trước ngày muốn chấm dứt Hiệp định.
4. Việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định này sẽ không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các hoạt động đã bắt đầu diễn ra từ trước hoặc vào ngày chấm dứt hiệu lực.
ĐLÀM BẰNG CHNG, những người ký tên dưới đây, được các Chính phủ liên quan ủy quyền hợp lệ, đã ký Hiệp định này.
LÀM thành hai bn tại Kua-la Lăm-pơ ngày 01 tháng 10 năm 2015 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tất cả các văn bản đều có giá trị như nhau. Trường hợp có sự giải thích khác nhau giữa các văn bản, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ.
 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Đại tướng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Công an
 
THAY MẶT CHÍNH PHỦ
MA-LA
I-XI-A
Dato’ Seri
Dr Ahmad Zahid Bin Hamidi
Phó Thủ tướng ki
êm
Bộ trư
ng Bộ Nội vụ
 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 57/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 57/2015/TB-LPQT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao , An ninh quốc gia
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!