Thông báo 27/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
--------

Số: 27/2013/TB-LPQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

 

 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học & công nghệ và các lĩnh vực khác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en, ký tại Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

THÀNH LẬP ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC I-XRA-EN

 

 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en (Sau đây được gọi là “các Bên”);

Xuất phát từ mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực;

Căn cứ Hiệp định về hợp tác Kinh tế, Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Thương mại ký năm 1996; Hiệp định về hợp tác Kinh tế và Thương mại ký năm 2004 và Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin ký năm 2005 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en.

Tin tưởng vào sự cần thiết của việc hợp tác lâu dài và hiệu quả vì lợi ích của hai nước;

Các bên đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Thành lập Ủy ban liên Chính phủ

Căn cứ Điều V của Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Thương mại ký năm 1996; Điều XVI của Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại ký năm 2004 và Điều VII của Hiệp định về Hợp tác Văn hóa và Thông tin ký năm 2005, các Bên thành lập Ủy ban liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế, Khoa học & Công nghệ và các lĩnh vực khác (sau đây gọi là “Ủy ban”) với các thành viên là đại diện do Chính phủ mỗi Bên chỉ định.

Điều 2. Mục tiêu

Mục tiêu hoạt động của Ủy ban là:

1. Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, cụ thể là hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học & công nghệ, nông nghiệp, đào tạo, giao thông và du lịch, thông qua việc thực hiện các dự án, các chương trình hợp tác do mỗi Bên hay các Bên cùng đề xuất;

2. Điều phối các hoạt động giữa các Bộ/Ngành của hai nước nhằm đạt được mục tiêu chủ đạo nêu tại Khoản 1 của Điều này;

3. Giải quyết các vấn đề song phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban;

4. Quản lý các vấn đề hợp tác song phương.

Điều 3. Các lĩnh vực hợp tác

Ủy ban sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực sau:

(a) Thương mại;

(b) Đầu tư;

(c) Tài chính và ngân hàng;

(d) Khoa học và công nghệ;

(e) Năng lượng;

(f) Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

(g) Đào tạo;

(h) Du lịch;

(i) Giao thông;

(j) Văn hóa và thông tin;

(k) Các lĩnh vực hợp tác khác theo thỏa thuận của hai Bên.

Điều 4. Thành phần của Ủy ban

Ủy ban bao gồm các đại diện của Việt Nam và I-xra-en. Mỗi Bên bổ nhiệm một đồng Chủ tịch Ủy ban ở cấp Bộ trưởng, hay một quan chức cấp cao của Chính phủ. Trước khi họp Ủy ban, hai đồng Chủ tịch thông báo cho nhau tên của các thành viên của nước mình tham gia Ủy ban. Các thành viên từ Bộ Ngoại giao của mỗi Bên có quyền tham gia vào Ủy ban. Mỗi Bên có thể mời các chuyên gia và cố vấn phù hợp tham gia vào các cuộc họp của Ủy ban.

Điều 5. Các cơ quan đại diện của mỗi Bên

Để thực hiện Nghị định thư này, đại điện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện cho Chính phủ Nhà nước I-xra-en là Bộ Kinh tế.

Điều 6. Định kỳ và địa điểm họp

Ủy ban sẽ tiến hành họp hai năm một lần, luân phiên tại I-xra-en và Việt Nam. Các Bên sẽ cùng thỏa thuận về thời gian của mỗi kỳ họp thông qua các kênh ngoại giao.

Điều 7. Nghĩa vụ tài chính

Mỗi Bên tự chi trả các khoản chi phí để tham dự các cuộc họp của Ủy ban. Ngoài ra, khi thực hiện các dự án hợp tác thì kinh phí sẽ do mỗi bên lo liệu, trừ khi có thỏa thuận khác.

Điều 8. Chủ tọa

Chủ tọa cuộc họp của Ủy ban sẽ do các trưởng đoàn cùng đảm trách.

Điều 9. Chương trình nghị sự

Chương trình nghị sự dự kiến đối với các cuộc họp của Ủy ban sẽ do nước đăng cai đề xuất ít nhất là một tháng (30 ngày) trước ngày dự định họp.

Điều 10. Biên bản cuộc họp

Bên đăng cai chịu trách nhiệm chuẩn bị biên bản trên cơ sở cùng trao đổi.

Điều 11. Thông cáo báo chí

Mọi biên bản của các cuộc họp của Ủy ban đều phải được giữ bí mật. Tuy nhiên, Ủy ban có thể đưa ra thông cáo báo chí khi có sự nhất trí của các Bên.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung

Nghị định thư này có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ lúc nào trên cơ sở trao đổi bằng văn bản giữa các Bên.

Mọi điều chỉnh hoặc sửa bổ sung sẽ có hiệu lực vào thời gian do các Bên quy định và là một phần không tách rời của Nghị định thư này.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong diễn giải hoặc khi thực hiện Nghị định thư sẽ được giải quyết thông qua tham vấn hoặc đàm phán giữa các Bên.

Điều 14. Hiệu lực, thời hạn và chấm dứt

Nghị định thư này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong 05 (năm) năm và có thể tiếp tục được gia hạn trong 05 (năm) năm một trên cơ sở thống nhất giữa các Bên, trừ trường hợp một Bên mong muốn chấm dứt hay gia hạn Nghị định thư với thời hạn ngắn hơn, trong trường hợp này, Bên mong muốn phải thông báo bằng văn bản ý định của mình cho Bên kia trước 06 (sáu) tháng.

Việc chấm dứt Nghị định thư này sẽ không ảnh hưởng tới giá trị và thời hạn của mọi thỏa thuận, hoạt động hay chương trình được đưa ra trong thời gian thực hiện Nghị định thư này cho tới khi các thỏa thuận, hoạt động hay chương trình được hoàn thành, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác.

Để làm bằng, những người ký tên dưới đây, được sự ủy quyền hợp pháp của Chính phủ nước mình, đã ký vào Nghị định thư này.

Làm tại Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2013, tương ứng với năm 5773 theo lịch Do Thái thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Do Thái và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Quân

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC I-XRA-EN
ĐẠI SỨ I-XRA-EN TẠI VIỆT NAM

Meirav Eilon Shahar

thuộc tính Thông báo 27/2013/TB-LPQT

Thông báo 27/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:27/2013/TB-LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành:07/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi