Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------
Số: 13/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bình Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
 PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 495/TTr-SNgV ngày 24 tháng 05 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao, UB công tác về các TCPCPNN;
- Ban Đối ngoại TW;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, TT.ĐĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (CSDLQG về PL);
- Các Đoàn thể tỉnh(6);
- LĐVP, Dg, Tg, TCHC, TH;
- TTCB, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số
13/2017/QĐ-UBND ngày 19/6TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
 
 
 
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định về công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là PCPNN) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các tổ chức PCPNN có Giấy đăng ký hoạt động hoặc Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án (sau đây gọi tắt là Giấy đăng ký) hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương; các quỹ xã hội, quỹ tư nhân hoặc các tổ chức xã hội phi lợi nhuận khác được thành lập theo pháp luật nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
b) Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức hội và các cơ quan, đơn vị khác (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức) được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh có liên quan đến công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
1. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN là một bộ phận của công tác đối ngoại, do đó cần phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan Trung ương và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.
2. Hoạt động của các tổ chức PCPNN phải phù hợp với lợi ích của quốc gia và của tỉnh Bình Dương về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và chính sách đại đoàn kết dân tộc; không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên; không trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa và bản sắc của dân tộc Việt Nam.
3. Chủ động định hướng, đề ra kế hoạch để tranh thủ nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN trong từng thời kỳ, từng địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại của tỉnh.
4. Bảo đảm nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.
Nghiêm cấm các Tổ chức PCPNN thực hiện các hành vi sau:
1. Tổ chức, thực hiện các hoạt động chính trị, tôn giáo và các hoạt động không phù hợp với lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
2. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích nhân đạo, phát triển.
3. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động liên quan đến rửa tiền, khủng bố.
4. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.
5. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động khác trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh và giao các Sở, ngành chức năng chịu trách nhiệm:
1. Sở Ngoại vụ
Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có trách nhiệm;
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, theo dõi hoạt động của các tổ chức PCPNN và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến gửi Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN và Bộ Ngoại giao trong việc cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN hoạt động tại Bình Dương;
c) Tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh);
d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị đặt Văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án tại tỉnh Binh Dương);
đ) Chủ trì, phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) tuyển chọn, cung ứng lao động người Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
e) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận các tình nguyện viên nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài các chương trình hoặc dự án đã ký kết và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Bình Dương;
h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN;
i) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn các cá nhân, tổ chức PCPNN về thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành;
k) Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Bộ Ngoại giao về công tác quản lý hoạt động và tình hình vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan đến công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức PCPNN.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN, có trách nhiệm:
a) Chủ trì thẩm định và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN theo quy định của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN;
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN;
d) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo về công tác quản lý hoạt động và tiếp nhận viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan đến công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức PCPNN.
3. Sở Tài chính
Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của tỉnh Bình Dương về quản lý tài chính;
b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu và thẩm định quyết toán đối với nguồn kinh phí đối ứng do địa phương bố trí;
d) Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, sử dụng, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN trong phạm vi chuyên môn của ngành;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan đến công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức PCPNN.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác sử dụng, quản lý và thực hiện các chính sách đối với người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành về lao động;
b) Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan đến công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức PCPNN.
5. Sở Ni v
a) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động PCPNN có liên quan đến tôn giáo;
b) Hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ chức PCPNN trong quá trình triển khai thực hiện dự án và các đơn vị tiếp nhận, sử dụng viện trợ PCPNN thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo;
c) Tham gia thẩm định và có ý kiến đối với các dự án viện trợ PCPNN liên quan đến tôn giáo;
d) Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quản lý hoạt động PCPNN và viện trợ PCPNN;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan đến công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức PCPNN.
6. Công an tỉnh
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung liên quan về bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong quá trình vận động, đàm phán, ký kết, tiếp nhận viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh;
b) Tham gia đóng góp ý kiến để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xem xét cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh;
c) Xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động của các tổ chức PCPNN trong quá trình hoạt động trên địa bàn tỉnh. Chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của các Tổ chức PCPNN và kịp thời tham mưu UBND tỉnh các chủ trương, đối sách thích hợp;
d) Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Bộ Ngoại giao có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, Tổ chức PCPNN và các đối tác trong nước của các Tổ chức PCPNN có hoạt động vi phạm pháp luật;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan đến công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức PCPNN.
7. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh là cơ quan đầu mối trong công tác vận động viện trợ PCPNN, có trách nhiệm:
a) Chủ trì và phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác vận động viện trợ PCPNN;
b) Phối hợp triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về tỉnh Bình Dương đến các cá nhân và tổ chức PCPNN;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan đến công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức PCPNN.
8. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác vận động viện trợ và quản lý hoạt của các Tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:
a) Triển khai thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành đúng những quy định của Nhà nước và của tỉnh trong việc tiếp xúc, làm việc với các đoàn khách thuộc các Tổ chức PCPNN; kịp thời báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với các Tổ chức PCPNN;
b) Chủ động xây dựng danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vận động viện trợ PCPNN gửi Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên hiệp các Tổ chức hội nghị tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Thông báo cho Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tiếp nhận những chương trình, dự án và các khoản viện trợ PCPNN được phân bổ cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả thực hiện;
d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động PCPNN khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
đ) Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng và quản lý nguồn vốn, tài sản của bên tài trợ theo nội dung đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan đến công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức PCPNN.
Chương III
 
Các Tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký khi tham gia triển khai các chương trình hoặc dự án tại Bình Dương được quyền thuê trụ sở và nhân viên, được cấp giấy phép lao động đối với nhân viên nước ngoài, nhập khẩu hàng hóa và các quyền lợi khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Các Tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký khi tham gia triển khai các chương trình hoặc dự án tại tỉnh Bình Dương có trách nhiệm:
1. Trong thời hạn 45 ngày sau khi được cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký, Tổ chức PCPNN có trách nhiệm thông báo về việc cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký và kế hoạch hoạt động của tổ chức tại tỉnh Bình Dương về Sở Ngoại vụ.
2. Báo cáo hoạt động theo định kỳ (chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng và chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm tiếp sau đối với báo cáo năm) hoặc khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Tiến hành thủ tục xin cấp phép đặt trụ sở của Văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh (khi có nhu cầu).
4. Tiến hành thủ tục tiếp nhận các tình nguyện viên nước ngoài đến thực hiện các chương trình, dự án hoạt động trên địa bàn tỉnh.
5. Thực hiện các trách nhiệm có liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
 
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này được khen thưởng theo quy định pháp luật hiện hành về thi đua và khen thưởng.
2. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các hình thức khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Tổ chức, cá nhân vi phạm các nội dung quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn vướng mắc, phát sinh; các cơ quan, đơn vị có ý kiến phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

thuộc tính Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Minh Hưng
Ngày ban hành:19/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao

tải Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi