Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Ngoại giao

Có tất cả 14 văn bản: Ngoại giao
01

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
02

Văn bản hợp nhất 980/VBHN-BNG năm 2021 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Xác thực: 30/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
03

Văn bản hợp nhất 3896/VBHN-BNG năm 2020 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Xác thực: 09/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
04

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Xác thực: 04/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
05

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 12/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
06

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
07

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Xác thực: 13/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Chính phủ

Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào

Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
10

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 09/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn suất chi cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

Xác thực: 23/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước

Xác thực: 11/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Xác thực: 06/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 8026/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2015 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
Vui lòng đợi